หน้าแรก |  ความเป็นมาของโครงการ   |  จดหมายเหตุ   |  ผู้สนับสนุน   |  ทีมงาน   |  อ้างอิง   | เบื้องหลัง   |  อื่น ๆ                                                                                        IEEE | ECTI | TTE | TTG

 


logo1.png การถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศและร่วมพัฒนาศักยภาพของสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

ECTI.pngข่าวสารและกิจกรรมทางด้านโทรคมนาคมของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ

logoTTE.pngแหล่งข้อมูลสำหรับเผยแพร่ความรู้และรวบรวมข้อมูลวิชาการทั่วไป ด้านโทรคมนาคมคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และข้อมูลเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องและมีอยู่ในประเทศไทย

LOGO_TTG (1).jpgอภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทยในรูปแบบของการอธิบายคำศัพท์

+turbocode.jpgการถ่ายทอดที่สื่อออกมาในรูปของข้อความและภาพเพื่อนำเสนอในเรื่องวิชาการหนักๆ

 

 

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: รับสมัคร...อาสา... 

 

 


                     ด้วยพื้นฐานกิจกรรมวิชาการของสมาคมไอทริเปิลอี (สาขาประเทศไทย) และสมาคมอีซีทีไอ ที่บำเพ็ญสาธารณะด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารอันเป็นแขนงวิชาสำคัญหนึ่งของสมาคมฯ ทั้งสอง รวมทั้งได้ร่วมสร้างผลผลิตที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์มาโดยลำดับจากงานวิทยาทานสามชิ้นก่อนหน้า กอปรปฐมแบบจากหนังสือจดหมายเหตุโลก (Timelines of World History: by John B. Teeple, 2002) บวกรวมแรงผลักดันจากตัวอย่างมหากุศลทานของพระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ด้วยหนังสือ “กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก”พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้สหรวบคิดร่วมผลิตมาเป็นจดหมายเหตุโทรคมฯ ประกอบด้วยภาพเล่มนี้ร่วมกับหน่วยงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อต่อไปจะได้...

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: จารึก...บันทึกคำขอบคุณ
 

 

 


                    ด้วยความซาบซึ้งต่อมูลนิธิไอทริเปิลอี (IEEE Foundation) ผู้ร่วมสานความคิดวิทยาทานนี้ โดยพิจารณาโครงการฯ ให้อยู่ในกรอบการช่วยเหลือประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นเกียรติของคณะผู้จัดทำที่มิได้รับเพียงแค่งบประมาณก้นถุงเพื่อเริ่มจัดทำ แต่พร้อมด้วยคุณค่าจากการรับรองเป็นโครงการที่สองของไอทริเปิลอีสาขาประเทศไทย ซึ่งได้กลายเป็นทุนที่คณะทำงานต้องส่งต่อสู่สาธารณะด้วยความรับผิดชอบที่สูงยิ่งขึ้นไปโดยอัตโนมัติ และเพื่อให้เป็นผลงานคุณภาพที่สามารถเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นสำหรับโครงการเพื่อสังคมที่สดใสใหม่ๆ อันอาจจะมีผู้ลงแรงและนำเสนอขอรับการสนับสนุนในปีต่อๆ ไปด้วยขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา บุคคลผู้เปรียบได้ดั่งหลักกิโลเมตรต้นแบบงานวิทยาทานของประเทศ ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รวมทั้งด้านไฟฟ้าโทรคมนาคมไทยรศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ศ.เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ และ รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ซึ่งทั้งหมดคือเหล่าปูชนียบุคคลผู้ล้วนเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังคงมิได้หยุดปักหลักกิโลฯ งานอาสาสมัครหมุดต่อๆ ไปให้กับสังคมไทย...“ใช้ผมเยอะๆ นะ” คือหนึ่งคำครูขอยกมาดูเป็นตัวอย่างที่ท่านมีต่องานชิ้นนี้

บ่อพลังสนับสนุนเดิมจากนักศึกษาฝึกงานและพนักงานห้องปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. และกรรมการบริหารสมาคมไอทริเปิลอีทุกท่าน คือเบื้องหลังพลังขับดันขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ภาครัฐและเอกชนผู้ช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยต่อการจุดประกายปีแรกเริ่มงานวิทยาทานนี้ ดังรายนามและสัญลักษณ์ที่ได้ปรากฏแล้วทุกท่านทุกราย...ขอบคุณครับ

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

ประธานชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมไอทริเปิลอี (สาขาประเทศไทย) และประธานสาขาโทรคมนาคม สมาคมอีซีทีไอ

(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

 

 

จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย

ฉบับอิเล็กทรอนิกส ์

(e-book)

Download E-book

 

 


ผู้สนับสนุนโครงการ

 

อยู่ระหว่างการอัปเดทข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Since : 1 ตุลาคม 2554

รับผิดชอบโดย จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย (IEEE and Thai Communication History & Milestones)

โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓ E-mail : ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย IEEE Communications Society Thailand Chapter
IEEE Thailand Section ๕๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร.

Disclaimer :: Copyright ©

  Updated :: October 1, 2011

Web by

BOX-CREATIVE Team

RMUTI

Rajamangala University of Technology Isan : RMUTI

TTM Counter

Track

Start ::

   Blog counters