หน้าแรก |  ความเป็นมาของโครงการ   |  จดหมายเหตุ   |  ผู้สนับสนุน   |  ทีมงาน   |  อ้างอิง   | เบื้องหลัง   |  อื่น ๆ                                                                                        IEEE | ECTI | TTE | TTG

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: คณะที่ปรึกษา 

 

 


สุทัศน์ ยกส้าน                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.)

ณรงค์ อยู่ถนอม                                                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มศป.)

เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์                                         อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

วิจารณ์ พานิช                                                    สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์                                             อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

เอกชัย ลีลารัศมี                                                 นายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โมไนย ไกรฤกษ์                                                  นายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ

พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์                                        ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม                                           ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: กองบรรณาธิการ
 

 

 


นักศึกษาฝึกงานและพนักงานห้องปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม เนคเทค

กมล เขมะรังษี

ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม

ภัทรกร กลิ่นหอม กราฟิก                                  งานพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์                                บรรณาธิการ

เอกลักษณ์ เพชรชัยทอง                                   ผู้ช่วยและประสานงาน

 

 

จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย

ฉบับอิเล็กทรอนิกส ์

(e-book)

Download E-book

 

 


ผู้สนับสนุนโครงการ

 

อยู่ระหว่างการอัปเดทข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Since : 1 ตุลาคม 2554

รับผิดชอบโดย จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย (IEEE and Thai Communication History & Milestones)

โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓ E-mail : ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย IEEE Communications Society Thailand Chapter
IEEE Thailand Section ๕๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐
โทร.
Disclaimer :: Copyright ©

  Updated :: October 1, 2011

Web by

BOX-CREATIVE Team

RMUTI

Rajamangala University of Technology Isan : RMUTI

TTM Counter

Track

Start ::

   Blog counters