หน้าแรก |  ความเป็นมาของโครงการ   |  จดหมายเหตุ   |  ผู้สนับสนุน   |  ทีมงาน   |  อ้างอิง   | เบื้องหลัง   |  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง                                                                                        IEEE | ECTI | TTE | TTG


                                                                                    

                  การรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากรูปแบบการเก็บบันทึกเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ผ่านกระบวนการรวบรวม  คัดเลือก และวิเคราะห์เหตุการณ์หลักฐานต่างๆ เหล่านั้นโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในรูปแบบจดหมายเหตุเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ เป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ด้วยการนำข้อมูลความรู้จากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประวัติทางโทรคมนาคมของไทยและต่างประเทศ ในแต่ละยุคสมัย มาถ่ายทอดสู่การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบและการอ้างอิงอย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านโทรคมนาคม จากการรวบรวมเหตุการณ์และผลงานเด่นทางประวัติโทรคมนาคมของไทยและต่างประเทศนี้ จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานในแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศในลำดับต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) จึงได้จัดทำหนังสือภาพ “จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย” ขึ้นโดยตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงประวัติความเป็นมา รวมถึงวิวัฒนาการด้านสาขาโทรคมนาคมของไทยและต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายในรูปแบบของหนังสือภาพ โดยภาพลิขสิทธิ์เหตุการณ์ทางโทรคมนาคมได้รับจากหนังสือประวัติย่อ “การสื่อสารโลก” และดำเนินการขอใช้ภาพประกอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ CAT Discovery Center และพิพิธภัณฑ์ทีโอที รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยดำเนินการผ่านความร่วมมือของสองหน่วยงาน คือ IEEE และสมาคม ECTI เพื่อจัดทำหนังสือภาพ จำนวนมากกว่า 1,000 เล่ม จำนวนหน้าประมาณ 100 หน้า และจะจัดทำซีดี (CD) จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่น พร้อมกับจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ สำหรับส่งมอบให้กับเครือข่ายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเพื่อแจกจ่ายให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานและบทบาทของสมาคม IEEE และ ECTI ซึ่งได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะผ่านงานวิชาการด้านที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วย

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: วัตถุประสงค์

 


1    จัดทำหนังสือภาพ “จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย” ตีพิมพ์โดย IEEE และ ECTI ฉบับแรกภายในปี พ.ศ. 2554 จำนวน มากกว่า 1,000 เล่ม และจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (CD e-book) จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่น พร้อมทั้งเว็บไซต์ที่มีการเก็บสถิติจำนวนผู้ใช้ในรูปแบบตัวนับ (counter) เพื่อประเมินผล

2    เพื่อส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ด้านโทรคมนาคม โดยจะจัดทำสื่อที่เผยแพร่ผลงานเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางโทรคมนาคมของโลกและประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management) รวมทั้งเผยแพร่และการอ้างอิงอย่างมีเอกลักษณ์

3    เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ สู่สาธารณะ อันจะทำให้เกิดความร่วมมือทั้งภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานของภาครัฐโดยผ่านความร่วมมือของสองหน่วยงานหลัก คือ สมาคม IEEE และ ECTI

4    เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคมต่อนักเรียน เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในรูปแบบหนังสือภาพ เพื่อการเข้าถึงเนื้อหา   ที่เข้าใจได้ง่าย รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรม นิทรรศการ การสัมมนาเพื่อเผยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประวัติศาสตร์โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

 

 

จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย

ฉบับอิเล็กทรอนิกส ์

(e-book)

Download E-book

   

 


ผู้สนับสนุนโครงการ

 

อยู่ระหว่างการอัปเดทข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Since : 1 ตุลาคม 2554

รับผิดชอบโดย จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย (IEEE and Thai Communication History & Milestones)

โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓ E-mail : ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย IEEE Communications Society Thailand Chapter
IEEE Thailand Section ๕๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร.

Disclaimer :: Copyright ©

  Updated :: October 1, 2011

Web by

BOX-CREATIVE Team

RMUTI

Rajamangala University of Technology Isan : RMUTI

TTM Counter

Track

Start ::

   Blog counters