หน้าแรก |  ความเป็นมาของโครงการ   |  จดหมายเหตุ   |  ผู้สนับสนุน   |  ทีมงาน   |  อ้างอิง   | เบื้องหลัง   |  อื่น ๆ                                                                                        IEEE | ECTI | TTE | TTG

 

 

 


อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ภาพดวงตราไปรษณียากร)

ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไอทริเปิลอี) (ภาพและข้อมูลหนังสือ ประวัติย่อ “การสื่อสารโลก” ห้าสิบปีชมรมไฟฟ้าสื่อสาร...รากฐานสู่อนาคต)

พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

CAT Discovery Center บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ดาวเทียมไทพัฒ)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ดาวเทียมธีออส )

กรมอุตุนิยมวิทยา

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๐ สารานุกรมโทรคมนาคมไทย .. ๒๕๕๒-๕๓

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือ:

การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 100 ปีโรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม ๒๔๓๒ – ๒๕๓๒, โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๒

การสื่อสารแห่งประเทศไทย, ๑๐๐ ปี การโทรคมนาคมไทย พ..๒๔๒๖ – ๒๕๒๖.ประยูรวงศ์, ๒๕๒๖

การสื่อสารแห่งประเทศไทย, ย้อนอดีตการสื่อสารไทย, กราฟฟิค ซัพพลายส์, ๒๕๓๓

บาทหลวง เดอะ แบส (แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร), บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ ก็องสตังซ์ ฟอลคอล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ศรีปัญญา, ๒๕๕๐

นิโกลาส์ แชรเเวส (แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร), ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ศรีปัญญา, ๒๕๕๐

บาทหลวงเดอ ชัวซีย์ (แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร), จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค..1685 และ 1686 (Journal du Voyage de Siam), พิมพ์ครั้งที่ ๒, ศรีปัญญา, ๒๕๕๐

มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์
(แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร), เล่าเรื่องกรุงสยาม (Description du Royaume Thai ou Siam), พิมพ์ครั้งที่ ๓, ศรีปัญญา, ๒๕๔๙

History of Wireless, T. K. Sarkar, Robert Mailloux, Arthur A. Oliner, M. Salazar-Palma, Dipak L. Sengupta, ISBN: 978-0-471-71814-7, Hardcover, 680 pages, January 2006, Wiley-IEEE Press

ส.พลายน้อย, สำนักพิมพ์สมัยแรก, สำนักพิมพ์ฅอหนังสือ ๒๕๔๘, ๑๒๘ หน้า

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5, พิมพ์ครั้งที่ 2 .. 2539

John Bray, Innovation and the Communications Revolution, The Institution of Engineering and Technology, 2002-04-29, 336 pages

แพทริเชีย เอส. แดเนียลส์; สตีเวน จี. ไฮสลอป; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์(แปล), พลิกประวัติศาสตร์โลก : สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน, เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

บรรณาธการอำนวการ(ไทย) สุณี ธนาเลิศกุล (Editor Jonathan Bastable, Alison Candlin), เรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสคร์, รีดเดอร์ไดเจสท์ 320 หน้า

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ้างอิงออนไลน์: ฉบับพิมพ์และ CD

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [กทช.] www.ntc.or.th

กรมชลประทาน[กรมชลประทาน] www.rid.go.th

[กรมอุตุนิยมวิทยา] www.tmd.go.th

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[กระทรวงพัฒนาสังคมฯ] www.m-society.go.th

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[กระทรวงไอซีที] www.mict.go.th

China Radio International[ซีอาร์ไอ (CRI)] thai.cri.cn

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [เนคเทค] www.nectec.or.th

[บีบีซี (BBC)]www.bbc.co.uk

[ประวัติย่อ “การสื่อสารโลก” ๒๕๔๕] www.thaitelecomkm.org/comsoc

[มูลนิธิคนตาบอดไทย] www.nlbp.org

[มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ] www.wiriya.net

[สารานุกรมโทรคมนาคมไทย พ.. ๒๕๔๒-๒๕๔๓] www.thaitelecomkm.org/TTE

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) [สถาบันทรัยากรน้ำ] www.haii.or.th

[ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ] www.ndwc.go.th

[วีโอเอ (VOA)] www.voanews.com

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด [aerothai] www.aerothai.co.th

กรมการบินพลเรือน [aviation] www.aviation.go.th

[Bluetooth] www.bluetooth.org

[Britainica] www.concise.thai.britannica.com

[CAT Telecom] www.cattelecom.com

[CCSDS] www.ccsds.org

[DaisyThailand] www.daisythailand.org

[DVB] www.dvb.org

[ECTI] www.ecti.or.th

[FCC] www.fcc.gov

[ICAO] www.icao.int

[IEEE] www.ieee.org

[IEICE] www.ieice.org

[IET] www.theiet.org

[IMD และ WEF] www.imd.org www.weforum.org

[IMF] www.imf.org

[INMASAT] www.inmarsat.com

[IrDA] www.irda.org

[ITU] www.itu.int

[LiDAR] www.britannica.com

[NARIT] www.narit.or.th

[NASA] www.nasa.gov

[NOAA]www.noaa.gov

[Nobel] nobelprize.org

[TeleText] en.wikipedia.org/wiki/Teletext

[TOT] www.tot.co.th
[World Bank] www.worldbank.org

[Zigbee] www.zigbee.org

 

ภาพและข้อมูลประกอบจากแหล่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่อการเผยแพร่อันเป็นสาธารณะประโยชน์

มูลนิธิไอทริเปิลอี (IEEE Foundation)

www.ieee.org/organizations/foundation/

 

หมวด ภาพรวมโทรคมนาคมเมื่อวันวาน

www.newscotland1398.net/nfld1901/marconi-nfld.html

capecodhistory.us/Wellfleet-records/Wellfleet_pictures.html

www.cdvandt.org/g-schreiber_t52d.htm

polishgeno.com/?m=200806

www.textratech.com/TechHistoryStrowger.htm

www.att.com/

www.itu.int/

thaisarn.nectec.or.th/htmlweb/index.php

www.nectec.or.th/schoolnet/farewell/index.htm

thaisarn.nectec.or.th/htmlweb/index.php

www.isoc.org/

www.uni.net.th/

www.inet.co.th/

www.computerhistory.org/internet_history/
www.travelthaimagazine.com/images/column_1246940282/1246943323.jpg

www.tca.or.th/manage/news/pic2890.jpg

www.clemson.edu/caah/history/facultypages/PamMack/lec122sts/cowan9.html

 

หมวด มนุษย์ ข่าวสาร ปรากฏการณ์ วิถีชีวิตและสังคม กับพัฒนาการของโทรคมนาคม
en.wikipedia.org/wiki/File:Pony_Express_Poster.jpg

en.wikipedia.org/wiki/Around_the_World_in_Eighty_Days

upload.wikimedia.org/wikipedia/th/0/07/200px-Zhenghepainting.jpg

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/CristobalColon.jpg

www.nasa.gov/centers/glenn/about/bios/neilabio.html

www.english-online.at/people/yuri-gagarin/yuri-gagarin-first-man-in-space.htm

www.ipstar.com/th/resource_center.htm

www.ntc.or.th

www.m-culture.go.th/

www.aseansec.org/

www.apec.org/

www.worldbank.org

www.imd.org

www.weforum.org

www.imf.org

www.thairath.co.th/

blog.eduzones.com/anisada/79095

www.trendy2.mobi/2010/09/easy-3g-network/

www.destinythai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=122038&Ntype=2

 

หมวด เทคโนโลยีโทรคมนาคม
www.rsthailand.com/

www.facenfacts.com/Search/News/Submarine%20cable

www.gsm.org/

www.neoradar.org/

en.wikipedia.org/wiki/Fiber-Optic_Link_Around_the_Globe

www.motorola.com/

www.qualcomm.com/

www.aefreemart.com/2006/06/animating-radar-screen.html

www.thaicom.net/

www.ipstar.com/en/press_release.htm

www.wpcentral.com/miss-your-led-notifications-sprint-touch-pro-2-rom-update

www.intechopen.com/source/pdfs/11981/InTech-Uwb_antennas_design_and_modeling.pdf

en.wikipedia.org/wiki/Aviation

www.tv5.co.th/

www.thaipbs.or.th/

www.ch7.com/

www.etsi.org/WebSite/homepage.aspx

en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background_radiation

science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/06may_carringtonflare/

www.md.go.th/law/anusanya.php

www.imo.org/

www.icrc.org/eng/

 

 

 

จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย

ฉบับอิเล็กทรอนิกส ์

(e-book)

Download E-book

 

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

 

อยู่ระหว่างการอัปเดทข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Since : 1 ตุลาคม 2554

รับผิดชอบโดย จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย (IEEE and Thai Communication History & Milestones)

โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓ E-mail : ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย IEEE Communications Society Thailand Chapter
IEEE Thailand Section ๕๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร.

Disclaimer :: Copyright ©

  Updated :: October 1, 2011

Web by

BOX-CREATIVE Team

RMUTI

Rajamangala University of Technology Isan : RMUTI

TTM Counter

Track

Start ::

   Blog counters