Button Button Button Button Button Button Button Button
Project details
Untitled Document
 
               ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 022435

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
 
     
   

หลักการและเหตุผล  (Project details)

Untitled Document
 
 

     เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่พัฒนาตั้งแต่อดีตได้มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นกลไกสำคัญใน การขับเคลื่อนสังคมโลกและประเทศไทยกระทั่งปรากฏอยู่ในนโยบายและแผนระดับชาติต่างๆที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศ ได้มีการระบุถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแผนงานระดับชาติ อาทิ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ ๒ (พ.ศ.  ๒๕๔๔ - ๒๕๕๓) ที่กำหนดหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศและอื่นๆด้วย ซึ่งการเพิ่มขีด ความสามารถในด้านใดๆของประเทศนั้นเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้เข้าไปมีบทบาทและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแขนงหนึ่ง
      กอปรการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อนำไปสร้างหรือขับดันการพัฒนาด้านต่างๆดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างความรู้ขั้นพื้นฐานที่เพียงพอและเปิดกว้าง เนื่องจากวิชาการด้านนี้ส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจาก ต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจต่อวิทยาการด้านนี้จึงอยู่บนพื้นฐานภาษาต่างชาติอันอาจเป็นปัจจัยหรืออุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการเข้าถึง เช่น คำศัพท์เทคนิค อันเป็นประเด็นความรู้ขั้นพื้นฐานในการทำความเข้าใจการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้เป็นลำดับต้น และด้วยปัจจุบันคำศัพท์เทคนิคทางด้านโทรคมนาคมมีการเผยแพร่มากขึ้น สามารถใช้อ้างอิงความหมายของศัพท์และปรับปรุงให้ทันสมัยได้ จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างสรรค์งานอันนำไปสู่การลดอุปสรรคของภาษาเทคนิคต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมไทย
     ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) แห่งประเทศไทย ก่อตั้งโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ซึ่งได้ผลิตผลงานมอบเป็นวิทยาทานแก่ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆทั่วประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ อันได้แก่ หนังสือสารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕๐๐ เล่ม หนังสือสารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับอิเล็กทรอนิกส์(ดีวีดี) จำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ชุด ซึ่งจะได้จัดทำเพิ่มเพื่อแจกจ่ายมากขึ้นตามกำลังที่จะได้รับการสนับสนุนในอนาคต และได้มีการเผยแพร่บนเครือข่ายออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ ให้บริการสำเนาฟรี
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สมาคมฯ ECTI และความร่วมมือจากสมาคมฯ IEEE แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการต่อเนื่องโดยจัดทำ “อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย” (Thai Telecommunications Glossary) เพื่ออ้างอิงความหมายศัพท์เทคนิค สร้างความเข้าใจในความรู้พื้นฐานทางโทรคมนาคมต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจรวมทั้งการเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้โดยสะดวกผ่านการจัดทำสื่อ อันได้แก่ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ที่มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management) และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ด้วยเทคโนโลยี Web 2.0 ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้สร้างและผู้ใช้งานได้ด้วยการเพิ่มเติม นำเสนอ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นและผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนสุดท้าย การจัดทำอภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ในการถ่ายทอดความรู้เชิงความหมายในรูปแบบของการอธิบายคำศัพท์ทางเทคนิค (อภิธานศัพท์) และได้รับความร่วมมือจากงานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ในการเผยแพร่อภิธานศัพท์ผ่านทางเว็บไซต์พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ “เล็กซิตรอน” (Lexitron) ที่สามารถค้นหาคำศัพท์และข้อมูลต่างๆของคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว มีเครือข่ายคลังคำศัพท์จากความร่วมมือของเว็บไซต์และมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้อย่างกว้างขวางซึ่งปัจจุบันมีการแนะนำคำศัพท์โดยสมาชิกมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คำด้วยกัน เล็กซิตรอนจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโทรคมนาคมร่วมกันระหว่างผู้สร้างและผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องไป ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือหนังสืออภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มอบเป็นวิทยาทานแก่โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โดยไม่คิดมูลค่า

--------------------------------------------------------------------------------
 
Untitled Document
  Disclaimer :: Copyright © updated: 01/10/2011
ksripima[AT]ieee.org