Button Button Button Button Button Button Button Button
Untitled Document
Untitled Document
 
               ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 022439

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
 
     
 

บรรณาธิการคุย

Untitled Document
 

วิทยาทานฐานความรู้โทรคมนาคมสู่สังคม ๕

 
         “อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย” (Thai Telecommunications Glossary) ในรูปแบบของการอธิบายให้กระชับแต่เห็นภาพมากกว่าคำแปลศัพท์ทางเทคนิคโทรคมนาคมนี้ เพื่อการมีแหล่งอ้างอิงความหมายคำศัพท์โทรคมนาคม การสร้างความเข้าใจในความรู้พื้นฐานทางโทรคมนาคมต่อนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้โดยสะดวก การจัดทำอภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทยเป็นการต่อยอดความรู้จากโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย พ.ศ.๒๕๕๒ (Thai Telecommunications Encyclopedia) นำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่และกระจายความรู้สู่สาธารณะด้วยการถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ โดยจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ที่ได้รับความร่วมมือจากงานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ในการเผยแพร่อภิธานศัพท์บนเล็กซิตรอนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management) ด้วยเทคโนโลยี Web 2.0เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ด้านคำศัพท์โทรคมนาคมและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันได้ระหว่างผู้สร้างและผู้ใช้งาน โดยการเพิ่มเติม นำเสนอ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นและผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นตอนสุดท้ายช่วยให้คำศัพท์ทางเทคนิคโทรคมนาคมนี้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะเริ่มต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเป้า หมายการจัดทำคำศัพท์มากกว่า ๑,๐๐๐ คำและจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พึงแจกจ่ายเป็นวิทยาทานแก่โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่คิดมูลค่าผ่านกิจกรรมวิชาการของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ต่อไป ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่ปรึกษาโครงการ ทีมงาน TTG และ Lexitron ทุกท่าน ห้องปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม เนคเทค และอาสาสมัครรวมถึงเจ้าหน้าที่สมาคมทั้งสอง ECTI และ IEEE Thailand สำหรับการขับเคลื่อนโครงการนี้


บรรณาธิการ

(สิงหาคม ๒๕๕๔)

--------------------------------------------------------------------------------
 
Untitled Document
  Disclaimer :: Copyright © updated: 01/10/2011
ksripima[AT]ieee.org