Button Button Button Button Button Button Button Button
Untitled Document
Untitled Document
 
               ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 022440

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
 
     
 

อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ศ.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์           ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ที่ปรึกษา
                                           สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม
                                           และสารสนเทศ

ศ.โมไนย ไกรฤกษ์             ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
                                           นายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
                                          โทรคมนาคม และสารสนเทศ


คณะกรรมการเทคนิค

ดร.ชุติพร อนุตริยะ               มหาวิทยาลัยชินวัตร (มชว.)

ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ      สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

ดร.ปรีชา  กอเจริญ               มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มศป.)

ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.)

ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์     (ผู้ช่วยบรรณาธิการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
                                            (มทร. อีสาน)

ดร.กมล เขมะรังษี               (ผู้ช่วยบรรณาธิการ) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
                                            คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์   บรรณาธิการ

 


  Untitled Document
Untitled Document
  Disclaimer :: Copyright © updated: 01/10/2011
ksripima[AT]ieee.org