Button Button Button Button Button Button Button Button
Untitled Document
Untitled Document
 
               ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 022438

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
 
     
Untitled Document
 

วัตถุประสงค์   (Objectives)

 
   
 

๑.     เพื่อจัดทำ “อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย” (Thai Telecommunications Glossary) ตีพิมพ์โดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ เล่ม

๒.     เพื่อจัดทำสื่อความรู้ในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อให้บริการแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคมที่สามารถนำไปศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงได้โดยง่าย และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านคำศัพท์โทรคมนาคมที่พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้สร้างและผู้ใช้ได้ต่อไป

๓. เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจศัพท์เทคนิคทางด้านโทรคมนาคมที่ตรงหรือใกล้เคียงกัน

๔. เพื่อต่อยอดจากความร่วมมือด้านวิชาการของนักวิชาการจากการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย อันจะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือช่วยกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่นๆต่อไป

๕. เพื่อต่อยอดกิจกรรมวิชาการของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ(ECTI) และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมในนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศสู่ระดับสากลต่อไป


--------------------------------------------------------------------------------
   
Untitled Document
  Disclaimer :: Copyright © updated: 01/10/2011
ksripima[AT]ieee.org