Button Button Button Button Button Button Button Button
Untitled Document
Untitled Document
 
               ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 022436

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
 
     
 

ข้อแนะนำการใช้งาน

หนังสืออภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔ มีลักษณะการใช้งาน ดังนี้

ก.การเรียงลำดับคำศัพท์
เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z โดยมิได้พิจารณาขนาดตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่  คำนำหน้านาม (article:
a an หรือ the)  ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ (เช่น . - / @ เป็นต้น) หรือช่องว่างระหว่างคำ

ข.การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่
ตัวอักษรแรกเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมด กรณีตัวแรกเป็นพิมพ์ใหญ่เมื่อคำศัพท์นั้นมีคำย่อตามมาหรือเป็นคำเฉพาะ
เช่น Code Division Multiple Accessมีคำย่อคือCDMA  หรือมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น modern Morse code
รหัสมอร์สนานาชาติ

ค.การอธิบายเสริมคำศัพท์หรือคำแปล
มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 • (เทคโนโลยี)  อธิบายคำศัพท์ว่าเกี่ยวข้องหลักกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมแขนงใด เช่น คำศัพท์
  bent pipe technology (satellite) อธิบายเสริมคำนี้ว่าเจาะจงด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
  ดาวเทียม
 • (ดูเพิ่ม:…คำศัพท์.... ) รูปแบบการเสริมดูคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในหมวดหรือคำอื่นของ
  หนังสือเล่มนี้
 • (เทคนิค: …ข้อความ....) รูปแบบอธิบายความหมายเพิ่มเติมในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง

Data Terminal Equipment (DTE) – อุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง (ดีทีอี)
อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูล  ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างผู้ใช้และอุปกรณ์สื่อสารข้อ
มูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาตัวอย่างของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง (DTE) โดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านโมเด็มซึ่งทำ
หน้าที่เป็นตัวแปลงสัญญาณให้เหมาะสมกับช่องสัญญาณต่อไป (ดูเพิ่ม: Data Circuit-terminating
Equipment
)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ง.การใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

การใช้ / เมื่อในคำศัพท์มีการให้ความหมายมากกว่าหนึ่งหรืออื่นๆ ดังนี้

 • ..(๑)../..(๒).. โดยไม่เว้นวรรคระหว่างประโยค(๒)กับเครื่องหมาย/หมายถึง เป็นความหมายเดียว
  เดียวกัน
 • ..(๑)../ ..(๒).. มีการเว้นวรรคระหว่างประโยค(๒)และ /    หมายถึง มีการนิยามมากกว่าหนึ่งความ
  หมาย

 
จ.การใช้ตัวเลข
ใช้ภาษาเขียนแทนตัวเลขกรณีบอกจำนวนเชิงบอกเล่า เช่น มีสายอากาศสองชุด แต่จะใช้ตัวเลขเฉพาะ
กรณีที่ต้องการระบุการเปรียบเทียบเชิงจำนวน เช่น สถานีแรกมีสายอากาศ AM FM๒ และ ๕ ชุดตามลำดับ
สถานีที่สอง สำรองบริการสายอากาศ AM FM ๒๓ และ ๓๗ ชุดตามลำดับ โดย เป็นตัวเลขไทยทั้งหมด
ยกเว้นกรณีเป็นตัวเลขเฉพาะหรือตัวเลขมาตรฐาน เช่น 3G IEEE 802.16 ใช้ตัวเลขอารบิก


ฉ.คำศัพท์ที่อนุโลมใช้แทนกันได้
บลูทูท บลูทูธ
แบนด์วิดท์ แบนด์วิทธ์ แบนด์วิดธ์
พัลซ์ พัลส์
แพกเกต แพคเกต แพกเกท
อัลกอริธึม อัลกอริทึม


ช.การเขียนคำไทยแทนภาษาต่างชาติ
ใช้หลักการเขียนตามศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

 

  Untitled Document
Untitled Document
  Disclaimer :: Copyright © updated: 01/10/2011
ksripima[AT]ieee.org