กลับสู่หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากโครงการฯ


           
                                          
                                            
                                             ผลงานจากโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ ๑"ปั้นให้เกิด"

                      สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับ "ปั้นให้เกิด" พ.. ๒๕๕๒ จำนวนมากกว่า ๘บท ๕๐๐ อภิธานศัพท์ ๓๐๐ ภาพประกอบ
      และ ๔
ตารางสรุป ประกอบด้วย ๓ หมวดหลัก
                                                     หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป
                                                     หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคมไทย
                                                     หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคมไทย
                  เรื่องราว รายละเอียดของวิทยาการ และเทคโนโลยี ทางโทรคมนาคม คลอบคลุมองค์ความรู้ของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจน
      ถึงปัจจุบัน รวบรวมอยู่ในสื่อการเรียนรู้
                                                     ๑
.หนังสือ
                                                     ๒.ดีวีดี
                                                     ๓.เว็บไซต์
 

 
 

รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopediaATecti.or.th และ ksripimaATieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒