หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
 Home  > บทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Content) > telecommunications technologies
 เลือกหมวดที่ต้องการ

 beta

 หมวด รายชื่อบทสารานุกรมที่เข้าร่วมเรียบเรียง ชื่อผู้เรียบเรียง หน่วยงาน
  ค. เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)
             ค-๑ การสื่อสารทางสาย
บทที่ ๓๖     พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
  (Principle of Transmission Lines for Communications)
 ศักดินันท์ จันทรโชติ
 และกองบรรณาธิการ

 
บทที่ ๓๗      วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
  (Principle of Telephony and its Network)
 วัชรพงษ์ ติ้งจันทร์ และ
 เสฎฐวุฒิ สุขุมาลวงค์
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บทที่ ๓๘     เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
  (Basic Telephone Switching Technology)
 เสฎฐวุฒิ สุขุมาลวงศ์  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บทที่ ๓๙     หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
  (Basic Telephone Line Testing System)
 กองบรรณาธิการ  
บทที่ ๔๐     พื้นฐานระบบเทเลกซ์
  (Principle of Telex)
 ศิริพร ซ้ายบุรี
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๔๑     หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
  (Principle of Facsimile Machine)
 ฤทัย นิ่มเวไนย์   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บทที่ ๔๒     เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
  (Digital Subscriber Line: DSL)
 กิตติชัย สงวนนาม  บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
บทที่ ๔๓     การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
  (Power Line Communications)
 ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
             ค-๒ การสื่อสารทางแสง
บทที่ ๔๔     โทรเลขเชิงแสง
  (Optical or Visual Telegraphy)
 ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๔๕     พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
  (Principle of Optical Communications)
 พัชรินทร์ ดวงแก้ว
 เครือวัลย์ วงค์ปัญญา
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๔๖     พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
  (Fiber Optic Communication System)
 สมมาตร แสงเงิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บทที่ ๔๗     พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
  (Fiber To The Home: FTTH)
 อธิคม ฤกษบุตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บทที่ ๔๘     ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
  (Dense Wavelength Division Multiplexing)
 อธิคม ฤกษบุตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
             ค-๓ การสื่อสารไร้สาย
บทที่ ๔๙     พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
  (Fundamental of Radio Antenna)
 รณชัย พงศ์ธรเสรี  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๕๐     สายอากาศฉลาด
  (Smart Antenna)
 ภาคภูมิ บุญญานันต์ และ
 สุรพล ตันอร่าม
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๕๑     เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
  (Bluetooth and ZigBee)
 พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร  สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บทที่ ๕๒     เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายบลูทูธ
  (Bluetooth Technology)
 สันทบ บัวแก้ว และ
 กองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๕๓     ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
  (Radio Frequency Identification: RFID)
 ชัยชนะ มิตรพันธ์
 และกองบรรณาธิการ
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๕๔     วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
  (Principle of WiFi Networks)
 กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๕๕     วิทยุสมัครเล่น
  (Amateur Radio)
 ชัยยง ว่องวุฒิกำจร  สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทที่ ๕๖     วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
  (Principle of Wireless Sensor Networks)
 จตุพร ชินรุ่งเรือง  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๕๗     อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
  (Ultra-wideband for wireless communications)
 กมล เขมะรังษี  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
               ค-๔ การสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่
บทที่ ๕๘     ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
  (470 MHz. Cellular Mobile Telephone System)
 พันธ์ศักดิ์ อาภาขจร  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
               ค-๕ การสื่อสารทางน้ำ 
บทที่ ๕๙     การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
  (Water Surface Communications)
 เวช วิเวก และ
 ศราวุธ ชัยมูล
 สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บทที่ ๖๐     เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและการเชื่อมต่อในประเทศไทย  
  (Submarine Cable Network in Thailand)
 มัสยา คำดี
 และกองบรรณาธิการ
 
               ค-๖ การสื่อสารการบินวิทยุและอวกาศ 
    -   -   -
               ค-๗ การสื่อสารการกระจายสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ 
บทที่ ๖๑     การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
  (Television Broadcasting)
 เพ็ญพรรณ ชัยวัฒนาโรจน์
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๖๒     การพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
  (Broadcasting Television 3)
 ไพโรจน์ ปิ่นแก้ว และ
 อนุชิต วงศ์กีรติกุล
  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
บทที่ ๖๓     เทเลเท็กซ์
  (Teletext)
 พันเอกสุรพล ศิลาลาย และ
 พรชัย สิริเฉลิมพงศ์
 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
               ค-๘ การสื่อสารในแถบสัญญาณกว้าง 
บทที่ ๖๔     การสื่อสารบรอดแบนด์
  (Broadband Communications)
 กมล เขมะรังษี  
บทที่ ๖๕     การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
  (Broadband over Power Lines)
 เจนจบ วีระพานิชเจริญ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
               ค-๙ การสื่อสารโทรคมนาคมและการประยุกต์ 
บทที่ ๖๖     เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
  (Wireless Sensor Network)
 สุชา สุพิทยภรณ์พงศ์  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บทที่ ๖๗     พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
  (Integrated Services Digital Network: ISDN)
 อภัสรา วิโรจน์ยะกูล
 ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๖๘     เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
  (Virtual Private Network: VPN)
 ฐาดร ชูมาปาน   บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
บทที่ ๖๙     เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
  (Thailand School Net)
 เยาวลักษณ์ คนคล่อง  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๗๐     เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
  (Power Distibute)
 อุดม ลิ่วลมไพศาล และ
 กิตติพงศ์ เอกไชย
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๗๑     พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
  (Basic Communication Systems for Power Grid Network)
 ณัฐภพ นิ่มปิติวัน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บทที่ ๗๒     วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
  (Traffic Information Through FM Radio Broadcasting)
 รณชัย พงศ์ธรเสรี  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๗๓     พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
  (Principle of Communication System for Water Resource 
  Management)
 กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๗๔     ระบบโทรมาตรเพื่อการชลประทาน
  (Telemetering System for Irrigation)
 เกรียงไกร ภูมิสิงหราช   กรมชลประทาน
บทที่ ๗๕     ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
  (Communication Systems for Tsunami Warning)
 มณี แก้วยอด และ
 คุณสิทธิกานต์ วิทิตสุนทร
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.)
บทที่ ๗๖     ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและ
  ความปลอดภัยทางทะเลของโลก
  (Global Maritime Distress and Safety System: GMDSS)
 ดฤษพงษ์ กองอังกาพ   ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
บทที่ ๗๗     พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
  (Warning Tower and Its Communication Systems)
 มณี แก้วยอด และ
 คุณสิทธิกานต์  วิทิตสุนทร
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.)
บทที่ ๗๘     เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต  
  (Telecommunication Network for the Greater Phuket Digital
  Paradise Project)
 สมยศ สุนทรวิภาต
 และกองบรรณาธิการ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีแห่งชาติ
บทที่ ๗๙     ระบบสื่อสารกองทัพไทย
  (Thai Military Communications System)
 พลโทสมพล วีระศักดิ์   กองบัญชาการทหารสูงสุด
               ค-๑๐ การสื่อสารผ่านดาวเทียม 
บทที่ ๘๐     พื้นฐานการสื่อสารผ่านดาวเทียม
  (Principle of Satellite Communications)
 จุฑาเพชร เวชรังษี
 และกองบรรณาธิการ
บทที่ ๘๑     ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
  (History and Development of Satellite Communication Systems)
 จุฑาเพชร เวชรังษี
 และกองบรรณาธิการ
บทที่ ๘๒     วิทยาการดาวเทียมธีออส
  (THEOS Satellite)
 บุญชัย มิ่งมงคลมิตร  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
 ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
บทที่ ๘๓     ดาวเทียมไทพัฒ
  (Thai Mrico-SATellite: TMSAT)
 สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ และ
 สุเจตน์ จันทรังษ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บทที่ ๘๔     ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
  (Thailand Earth Observation Satellite: THEOS)
 พิธาน สิงห์เสน่ห์  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
 ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
บทที่ ๘๕     การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่ 
  (Global Positioning System for Surveying and Mapping)
 สมโภช ปัณฑวังกูร  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
บทที่ ๘๖     ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางทะเล
  โดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม
  (Marine Environmental Monitoring System using Buoy
  Network and Satellite Technology)
 ดาราศรี ดาวเรือง และ
 ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
 ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
บทที่ ๘๗     การสื่อสารด้วยไมโครเวฟ
  (Microwave communications)
 สุพจน์ วงศาโรจน์
รณชัย พงศ์ธรเสรี 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๘๘     พื้นฐานการแพทย์ทางไกล
  (Telemedicine)
 เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๘๙     พื้นฐานเทคโนโลยีการแพร่ภาพระบบดิจิทัล
 รณชัย พงศ์ธรเสรี   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us