หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
 Home  > บทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Content) > fundamental of telecommunications science
 เลือกหมวดที่ต้องการ

 beta

 หมวด รายชื่อบทสารานุกรมที่เข้าร่วมเรียบเรียง ชื่อผู้เรียบเรียง หน่วยงาน
  ข.พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundmental of telecommunications science)
             ข-๑ กายภาพของการส่งผ่านข้อมูลการสื่อสาร
บทที่ ๒๑     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร 
  (Electromagnetic Spectrum and Radio Frequency
  Communications)
  จุฑาเพชร เวชรังษี
  และกองบรรณาธิการ

 
บทที่ ๒๒      การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
  (Basic Radio Resource Management)
  ดามพ์เมษ บุณยะเวศ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             ข-๒ การประมวลผลและการจัดการสัญญาณโทรคมนาคม
บทที่ ๒๓     รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
  (Morse Codes)
 อัคราวุธ เทพวรชัย
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๒๔     กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
  (Principle of Modulation for Communications)
 ดิสพล ฉ่ำเฉียวกุล
 ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๒๕     พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการสื่อสาร
  (Error Control Coding for Communication Systems)
 ดิสพล ฉ่ำเฉียวกุล
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๒๖     พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
  (Fundamental of Spread Spectrum for Communications)
 กำพล วรดิษฐ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทที่ ๒๗     หลักการของซีดีเอ็มเอ
  (Principle of Code Division Multiple Access: CDMA)
  ชวลิต เบญจางคประเสริฐ   สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
             ข-๓ โพรโทคอลและการจัดสัญญาณ
บทที่ ๒๘     หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
  (Basic Synchronization for Telecommunications)
 สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บทที่ ๒๙     หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและ
  หมายเลขโทรคมนาคม
  (Principle of Traffic Engineering in Circuit-Switching and
  the Numbering System)
 ดามพ์เมษ บุณยะเวศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทที่ ๓๐     โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
  (Synchronous Digital Hierarchy: SDH)
 อารียตา ศรีเพ็ชร์ และ
 วิศรุต ยุทธชัย
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
             ข-๔ พื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม
บทที่ ๓๑     พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
  (Quality of Service (QoS) in Telecommunication Networks)
 ธีรภัทร สงวนกชกร  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บทที่ ๓๒     เครือข่ายเฉพาะที่
  (Local Area Networks: LANs)
 ศรีเดวี ยามาจาลา
 พิกุล มีมานะ
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๓๓     เทคโนโลยีเอทีเอ็ม
  (Asynchronous Transfer Mode: ATM)
 ธีรภัทร สงวนกชกร   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บทที่ ๓๔     อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลเวอร์ชัน ๖
  (Internet Protocol Version 6)
 พนิตา พงษ์ไพบูลย์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บทที่ ๓๕     โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
  (Next Generation Network: NGN)
   
 ไพโรจน์ เติมสินธุ์สุวรรณ  NEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น

   แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us