หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
 Home  > บทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Content) > general topics in telecommunications
 เลือกหมวดที่ต้องการ

 beta

 หมวด รายชื่อบทสารานุกรมที่เข้าร่วมเรียบเรียง ชื่อผู้เรียบเรียง หน่วยงาน
  ก.โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
             ก-๑ ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการโทรคมนาคม
บทที่ ๑     โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
  (Definition of Telecommunications)
  เดือนเพ็ญ ศรีพรม
  และกองบรรณาธิการ

 
บทที่ ๒     ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคมโลก ๑-โทรเลขและโทรศัพท์
  (History of World Telecommunication: Telegraphy and
  Telephony)
  ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไอทริปเปิ้ลอี
  และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๓     ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคมโลก ๒ -   
  คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
  (History of World Telecommunication: Radio and  
  Wireless Communication)
 ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไอทริปเปิ้ลอี
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๔     ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคมโลก ๓-การสื่อสารด้วยแสง  
  และการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
  (History of World Telecommunications: Optical 
  Communications and Satellite Communications)
 ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไอทริปเปิ้ลอี
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๕     ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูล
  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  (History of World Telecommunications: Internet)
 ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไอทริปเปิ้ลอี
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๖     ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
  (History of Thai Traditional Communication Systems)
  กองบรรณาธิการ  
บทที่ ๗     ประวัติศาสตร์การสื่อสารโทรคมนาคมไทย:
  วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
  (Thai Telegraphy and Teleprinter)
  สมพล จันทร์ประเสริฐ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
บทที่ ๘     ประวัติศาสตร์การสื่อสารโทรคมนาคมไทย:   
  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
  (History of Thai Telecommunications: Telephone 
  Organization of Thailand)
  ยงยศ โกยกุล  บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
บทที่ ๙     ประวัติศาสตร์การสื่อสารโทรคมนาคมไทย:
  ยุคเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  (History of World Telecommunications: Internet)
  ศรีศักดิ์ จามรมาน  สมาคมอินเตอร์เน็ตนานาชาติ  
 สาขาประเทศไทย
             ก-๒ เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับการสื่อสารมวลชน
บทที่ ๑๐     พื้นฐานร่วมเทคโนโลยีโทรคมนาคมกับการสื่อสารมวลชน
  (Joint Principle of Telecommunication Technologies
  with Mass Communications)
  กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง  
             ก-๓ นโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทางโทรคมนาคม
บทที่ ๑๑     พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
  (Basic Telecommunication Law)
  ณัฐนรี เพชรดากูล
  เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู
  และกองบรรณาธิการ
 
             ก-๔ ข้อกำหนด มาตรฐานโทรคมนาคมไทย
บทที่ ๑๒     ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
  (Electromagnetic Compatibility on Telecommunications)
 วีระเชษฐ์ ขันเงิน  สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บทที่ ๑๓     วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม
  (Principle of Telecommunication Related Tests)
 ฤทัย นิ่มเวไนย์  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
             ก-๕ วิทยาการการบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคม
บทที่ ๑๔     วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทาง
  เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  (Principle of Telecommunications Roadmapping)
 กัลยา อุดมวิทิต  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
             ก-๖ เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
บทที่ ๑๕     เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
  (Telecommunication Economics)
 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ
 ธราธร รัตนนฤมิตศร
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
บทที่ ๑๖     โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
  (Value Chain of Telecommunications Industry)
 ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
             ก-๗ การศึกษาทางด้านโทรคมนาคม
บทที่ ๑๗     พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
  แขนงที่เกี่ยวข้อง
  (Bibliometrics study of Thai Communication Engineering and
  Related Areas-Research Publications)
 

 รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีแห่งชาติ
             ก-๘ หน่วยงานและองค์กรทางโทรคมนาคม
บทที่ ๑๘     วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
  มาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
  (Revolution of Radio & Mobile Telephone and Related  
  Standards)
 ต้อง ศรีคชา  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บทที่ ๑๙     สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
  และสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
  (Electrical Engineering/Electronics, Computer,
  Telecommunications and Information Technology
  Association: ECTI)
 ปนัดดา ใจบุญลือ
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๒๐      ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 (The IEEE Communications Society)
 อลิสา คงทน  
 ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไอทริเปิลอี
 และกองบรรณาธิการ
 
บทที่ ๒๑      ประวัติสายอากาศไทย: สายอากาศสุธี
 (Suthi Antennas)
 ศราวุธ ชัยมูล 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us