หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
 Home  > ผู้สนับสนุน (Sponsors)
    >> ผู้ก่อตั้งโครงการฯ (Founding members)
ECTI NECTEC NTC IEEE
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
(ECTI)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.)
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แห่งประเทศไทย
(IEEE)
    >> ผู้สนับสนุนประจำปี (Sponsors)
  • Sponsors: 2012
  • Sponsors: 2011
  • Sponsors: 2010
 Silver  ผู้ให้การสนับสนุนประเภท Silver

 

WD
WD
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

 Silver  ผู้ให้การสนับสนุนประเภท Silver

 

WD
WD
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาช

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

  เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us