หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home  > เกี่ยวกับโครงการฯ (About page) > หลักการและเหตุผลของโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
  หลักการและเหตุผล

          เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์และเป็นกลไก หรือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยผลักดัน
   ให้กิจกรรมส่วนบุคคล และสังคมพัฒนาไปได้รวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นฐาน ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีแขนงอื่นๆ ด้วย ดังนั้นการส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิด
   ความรู้ความเข้าใจ ที่ดีต่อเทคโนโลยีโทรคมนาคมอันเป็นกลไกพื้นฐานดังกล่าวนี้ด้วยการพัฒนาสื่อเพื่อการเข้าถึง หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมนี้
   จึงมีความจำเป็นและมีสำคัญอย่างยิ่ง การที่เทคโนโลยีอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศด้านนี้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงควรมีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledgemanagement)
    และการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งควรมีการสื่อให้ผู้รับ
    ให้ได้ในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่แต่เพียงผู้รับที่มีความรู้ด้านเทคนิคหรือผู้ที่อยู่ในวงการโทรคมนาคมเท่านั้น

              จากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่า เอกสาร หนังสือ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่มีลักษณะการรวบรวมข้อมูลทางด้านโทรคมนาคมไทยสำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นภาษาไทยนั้นยังมีน้อยมาก
    สื่อส่วนใหญ่เป็นการถอดความ หรือแปลมาจากภาษาต่างประเทศ หรือสื่อที่เกิดจากการจัดทำขององค์กร  ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลก็แตกต่างกันออกไปตาม
    วัตถุประสงค์เฉพาะกิจนั้นๆ และจากรายงาน “สรุปผลการสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖” สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังอยู่เฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึ่งปรากฏอยู่ในเฉพาะ
    กลุ่มคนส่วนน้อย เป็นต้น ส่วนหนังสือ พจนานุกรม หรือสารานุกรมโทรคมนาคมที่มีอยู่ส่วนใหญ่นั้น มีเฉพาะข้อมูลที่เป็นเชิงลึก หรืออาจเป็นสารานุกรมภาษาต่างประเทศ
    เช่น www.wikipedia.com มีเนื้อความเป็นภาษาอังกฤษ เป็นศัพท์เฉพาะทาง การใช้งานค่อนข้างซับซ้อนและไม่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (ไม่มีการทำ Peer review)
    และเป็นข้อมูลตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้การเข้าถึงของคนไทย และผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเป็นไปได้อย่างจำกัด

             เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โครงการสารานุกรมฯ วิชาการนี้ จึงมีภาพรวมของวิชาการด้านโทรคมนาคมที่สื่อสารออกมาจากเนื้อหา ภาพ ความหมายหรือคำจำกัดความ
    ประวัติและความก้าวหน้า ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้งาน ที่จะได้รับการเรียบเรียงสอดคล้องกัน กับสภาพความเป็นจริง สามารถอ้างอิงได้
    หรือพบเห็นได้ในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเป็นการรวมเป้าหมายของทั้งสามประเด็นหลักคือ สารานุกรม วิทยาการด้านโทรคมนาคม
    และองค์ความรู้ของประเทศไทย เข้าด้วยกัน ดังนั้น การนำเสนอเนื้อหาในแต่ละบทย่อยจากผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องในแขนงต่างๆ จึงจะเป็นเนื้อหาวิชาการ  
    ที่เป็นสากลประกอบกับตัวอย่างจริงในประเทศ  ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยสื่อหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ ดีวีดี และเว็บไซต์

             ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิชาการไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (Electrical  Engineering Electronics Computer
    Telecommunications and Information Technology association: ECTI ) ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม วิชาการด้านโทรคมนาคม ทั้งการอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการและอื่นๆ
    เพื่อเผยแพร่ความรู้ ร่วมพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม
    มาอย่างต่อเนื่องนั้น สมาคมฯ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลวิชาการทั่วไป ด้านโทรคมนาคมตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและข้อมูลเชิงเทคนิค ที่เกี่ยวข้องและมีอยู่ในประเทศไทย มาจัดทำเป็น
    สารานุกรมสำหรับบุคคลทั่วไป ในรูปของหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิคส์ที่สามารถใช้งานหรือค้นหาได้สะดวก รวมทั้งสามารถ ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ง่ายในอนาคต สมาคม ฯ
    ได้ประกาศเชิญชวน ผู้เชี่ยวชาญ  คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้สนใจที่ศึกษาและติดตาม ความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคมด้านต่าง ๆ เขียนหรือร่วมเขียนบทสารานุกรมดังกล่าว
    ต่อไป  เพื่อให้เป็นสารานุกรมที่บุคคลในวงการส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดทำ ทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมในโอกาสครบรอบห้าปีของการก่อตั้งสมาคมฯ ด้วย

 


    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us