หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home  > เกี่ยวกับโครงการฯ (About page) > สารจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  สารจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                                                 

      การร่วมสนับสนุนโครงการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินงานตามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
  และรวมกัน ศึกษาวิจัยพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงโทรคมนาคมของคนไทย อย่างเท่าเทียม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร
  ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนนาคม
      ผลงานการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการร่วมของทั้งสองหน่วยงาน
  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีการมอบหมายให้สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (อีซีทีไอ) ดำเนินการจัดสร้างเครือข่ายบุคลากร
  และพัฒนาสร้างองค์ความรู้โทรคมนาคมที่ทันสมัยในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่วงเวลา สภาพสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่ง
  ของการดำเนินงานในระยะแรก ซึ่งจะมีการพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป
      ในนามของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หวังว่าการจัดทำและเผยแพร่สารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม
  สนับสนุนกิจการโทรคมนาคมของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถเป็นแหล่งข้อมูลฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
  ในการสืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านโทรคมนาคม ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการร่วมของทั้งสองหน่วยงาน ทีมงานคณะผู้จัดทำและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย
  ที่ได้ร่วมกันเสียสละเวลาเพื่อสร้างฐานความรู้ในสารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับนี้ เพื่อให้เป็นอีกแหล่งทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้มีความก้าวหน้า
  และเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป


                                                                                                                                                         พลเอก (ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์)
                                                                                                                                          ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเท | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us