หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด | แบบสอบถาม  
TTE  
 Home  > รูปภาพและวีดีทัศน์
  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
  

      ภาพบรรยากาศการประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยการรายงานการแถลงข่าว
โครงการการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ ๑ และแนะนำโครงการพิพิธภัณฑ์ร่วมโทรคมนาคมไทย ต่อที่ประชุมภาพที่ ๑ ภาพบรรยากาศก่อนการประชุมภาพที่ ๒ ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ กล่าวรายงานการแถลงข่าวโครงการการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ ๑
และแนะนำโครงการพิพิธภัณฑ์ร่วมโทรคมนาคมไทย

ภาพที่ ๓ ศาสตราจารย์ เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ภาพที่ ๔ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ภาพที่ ๕ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ มอบหนังสือสารานุกรมโทรคมนาคมไทยแก่ ศาสตราจารย์ เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์


ภาพที่ ๖ ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม

 


 
 

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Bookโปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)

 

  


รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us