หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home  > เกี่ยวกับโครงการฯ (About page) > สารจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
  สารจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ                                                    

      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับเริ่มต้น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้
  อันเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เป็นวิชาการพื้นฐานสาขาหนึ่งและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งความก้าวหน้า
  ของประเทศด้านต่างๆ การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาให้ได้สื่อที่สะดวกและไม่ซับซ้อนสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นแหล่งข้อมูลศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิงจะช่วยส่งเสริม
  ให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ตามมาได้ด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยเนคเทคมีภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  กิจกรรมด้านนี้มีทั้งที่ดำเนินการร่วมอยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาโดยตรงเพื่อการสร้างนักวิจัยใหม่พร้อมไปกับการดำเนินการวิจัย และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยเฉพาะ
  ซึ่งให้การพัฒนากำลังคนทั้งในระดับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและกำลังคนในระดับที่ปฏิบัติงานแล้ว เนคเทคจึงได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานไว้หลายด้าน ซึ่งหนึ่ง
  ในหัวข้อสำคัญเหล่านั้นคือ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสร้าง เครือข่ายร่วมกับสมาคมวิชาชีพ   
  และสมาคมอุตสาหกรรมด้วย เป็นต้น
       สารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับนี้ จึงเป็นผลผลิตหนึ่งในการร่วมพัฒนาบุคลากรกับเครือข่ายดังกล่าว โดยที่นักวิจัยของเนคเทค ทีมงานบริหารโปรแกรมวิจัยวิศวกรรมเทคโนโลยี
  ความรู้และคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกทช.-เนคเทค ได้ร่วมสนับสนุนต่อสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (อีซีทีไอ)
  เพื่อเป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสำเร็จของกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้น เมื่อผลลัพธ์ของสารานุกรมโทรคมนาคมไทยได้เกิดประโยชน์จริง
  ต่อสังคม และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้โดยสาธารณะชนที่จะได้เข้ามาร่วมพัฒนาตามวัตถุประสงค์ ที่คณะผู้จัดทำได้เริ่มสร้างสรรค์ไว้ ซึ่งเป้าหมายนี้เป็นบทบาทที่ผู้จัดทำ
  และผู้สนับสนุน จะได้ร่วมกันผลักดันให้ประสบผลต่อเนื่องไป
      ขอขอบคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ร่วมนำเสนอองค์ความรู้โทรคมนาคมไทย บรรณาธิการและทีมงานจัดทำสารานุกรมและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
  ที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดงานจัดการองค์ความรู้เพื่อการต่อยอดอีกชิ้นหนึ่งออกสู่สังคมฐานความรู้ไทย


                                                                                                                                                                 (พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์)
                                                                                                                                                          
                  ผู้อำนวยการ


    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us