updated 25/12/52

เว็บไซต์ใหม่     แผนผังเว็บไซต์ติดต่อสอบถามคำถามที่พบบ่อยAbout Us 

   บทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย                                                                      

                                                                                                                                                                    :: ดูทั้งหมด ::
    ความรู้เพิ่มเติม


ประวัติและวิวัฒนาการของ
สารานุกรม

จากการสำรวจพบว่าหนังสือที่รวบรวมความรู้ มีต้นกำเนิด ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ ๓๐ ก่อนคริสตกาล โดยได้มี ผู้รวบรวมเนื้อหา
ความรู้ ทั้งทางด้านปรัชญาศิลปะและความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติรวบรวมเป็นหนังสือซึ่งหนังสือรวมความรู้ในยุคนั้น ได้
สูญหายไปเกือบหมดแล้ว  ...อ่านต่อการจัดกลุ่มแบ่งประเภทของสารานุกรมโทรคมนาคม

จากข้อมูลการสำรวจ ประเภทของสารานุกรมดังกล่าวและจาก
ข้อมูลประกอบอื่นๆ โครงการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
จึงแบ่งประเภท ของสารานุกรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อการ
จัดทำและการบริหารโครงการฯออกเป็นสองประเภทตามลักษณะ
ของการจัดทำ ...
อ่านต่อความถูกต้องของข้อมูลจากสารานุกรมโดยผู้เชี่ยวชาญและสารานุกรมเสรี

สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็น
สารานุกรมเสรีออนไลน์สามารถค้นหาข้อมูลรวม ถึงสามารถเพิ่ม
เติมปรับปรุง แก้ไขเนื้อหา ได้ทันทีผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนในด้าน
ความถูกต้อง ของข้อมูลมีความถูกต้อง มากน้อยเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารานุกรมโดย ผู้เชี่ยวชาญ ...
อ่านต่อ

 

    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

         . สารานุกรม

               -สารานุกรม (ไทย)

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรม โดยพระราชประสงค์  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หาความรู้ขั้น พื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ

วิกิพีเดีย

สารานุกรมนี้  เป็นต้นแบบ ของสารานุกรมเสรีออนไลน์ มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก 
เพราะเนื้อหามาจากบุคคลหลากหลายอาชีพไม่จำกัดมีความเป็นเสรี โดยยคุณภาพขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ใช้งานเอง ปรับปรุงแก้ไข เนื้อหาได้ทันที ระยะเวลาในการจัดทำ ไม่จำกัด แต่ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล

         
                -สารานุกรม (อังกฤษ)

บริทเทนิกา

เป็น
ต้นแบบสารานุกรมสารานุกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เขียน  เรียบเรียง  โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความถูกต้อง คุณภาพและการยอมรับขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของผู้เชี่ยวชาญ หรือสำนักพิมพ์มีลิขสิทธิ์ของผู้จัดพิมพ์ เนื้อหาจำกัดอยู่เฉพาะความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และผู้เรียบเรียงและยังสามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดทำได้

ซิติเซนเดียม

สารานุกรมออนไลน์ เป็นโครงการรวบรวมความรู้ จากทั่วโลก มีลักษณะคล้ายกับ สารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดีย ซึ่งซิติเซนเดียมเป็นเว็บไซต์สารานุกรม ที่แยกตัว ออกมาจากวิกิพีเดีย ได้รับการควบคุม โดยผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขา โดยนำข้อมูลจากวิกิพีเดีย ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ GFDL ซึ่งเป็นสัญญาเอกสารเสรีของกนู เป็นสัญญาอนุญาตชนิดหนึ่งที่พัฒนาโดย
มูลนิธิซอฟท์แวร์เสรี มาดัดแปลงและแก้ไข โดยผู้เชี่ยวชาญ

 

Knol Google

สารานุกรมออนไลน์ ให้บริการโดยกูเกิลมีเนื้อหาหลากหลาย ยกตัวอย่าง เช่นด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์เปิดให้ผู้ใช้งาน สามารถสร้างเนื้อหาที่ตนสนใจ และร่วมกันแบ่งปัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคคลทั่วโลก ในแต่ละบทความมีผู้รับผิดชอบหนึ่งคน การแก้ไขเนื้อหาบทความกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาต จากผู้รับผิดชอบหลัก


           . ภาษาไทย

 ราชบัณฑิตยสถาน

มีหน้าที่ด้านวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างกลุ่มงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นด้านวิชาการในหลายสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการสาขาต่างๆ การให้บริการงานวิชาการและการผลิตสื่อชนิดต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานของราชบัณฑิตยสถาน ในรูปแบบเอกสาร และตำราทางวิชาการ ที่เป็นสิ่งพิมพ์ เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งงาน ด้านการบริหาร และ การจัดการพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน เป็นแหล่งข้อมูลความหมาย และการตรวจสอบ เพื่อการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยได้เป็นอย่างดี

 สยามจดหมายบันทึกเหตุ

แหล่งข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอ้างอิงของประเทศ โดยมีการบันทึกข่าวสาร และเหตุการณ์สำคัญตามความเป็นจริง เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงของคนรุ่นหลัง สยามจดหมายเหตุเป็นต้นแบบแนวทางของการจัดรูปแบบ การนำเสนอที่เป็นเฉพาะ “แกนของวิชาการ” ไม่รวมอรรถาธิบายที่ใช้ใน
สารานุกรมโทรคมนาคมไทย

 
          . โทรคมนาคม

 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา

 

 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต
สนับสนุนการให้บริการ
และการใช้บริการ การพัฒนาวิชาชีพด้านโทรคมนาคมการบริหาร  และ การพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ตลอดจนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม อารยประเทศ 

 

 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่กำหนด นโยบาย และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่วิทยุให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และตาราง
กำหนด คลื่นความถี่แห่งชาติกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมพิจารณา
อนุญาต และกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ เพื่อกิจการโทรคมนาคมพิจารณาอนุญาต และ
กำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
อนุญาต เงื่อนไข  ค่าตอบแทน  หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตและเป็นหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

 Next Generation Network Forum (NGN Forum) 

NGN Forum หน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และเป็นงานอาสาสมัคร ซึ่งมีหน้าที่ศึกษา รวบรวมและกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนา
โครงข่ายโทรคมนาคมแบบ Next Generation Network หรือ NGN 
 

 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

หน่วยงานที่ดูแล ควบคุม ดำเนินกิจการระบบการเดินอากาศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบินของประเทศไทย มีระบบโทรคมนาคมที่หลากหลายในกิจการที่ใช้งานอยู่

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ ได้รับโอนกิจการ
สิทธิหนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ กิจการ
โทรคมนาคมทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแต่บริษัท
ยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

แปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทีโอทีเป็นองค์กรที่วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม รายหลักของประเทศแห่งหนึ่ง

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย

โครงการส่งเสริมการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทั่วประเทศไทย ก่อตั้ง
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมายกระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยพร้อมกับลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างเด็กนักเรียนในเมืองและชนบท

        
               -มาตรฐานไทย

 สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตระหนักถึงการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคม ให้มีประสิทธิผล จึงเห็นควรให้มีสถาบันที่เป็นอิสระดำเนินงาน เพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงและไม่มีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหรือผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มเข็ง และความเท่าทัน ของผู้บริโภครวมทั้งการเรียกร้องความเป็นธรรม และให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม


               -มาตรฐานต่างประเทศ

 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU

หน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคม และจัดสรรความถี่เพื่อประสานประโยชน์ในการใช้ความถี่ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ

องค์การระหว่าง ประเทศที่บริหารงานด้านดาวเทียมสื่อสาร เพื่อการพาณิชย์ โดยให้ประเทศต่าง ๆที่เป็นสมาชิกนั้นเข้าถือหุ้นร่วมกัน โดยองค์กรมีวัตถุประสงค์สำคัญ ที่จะทำให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาและดำเนินงานของดาวเทียมสื่อสาร ตลอดจนร่วมกันใช้ประโยชน์และรักษาผลประโยชน์ ของระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่องานบริการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลกได้โดยทัดเทียมกัน

                 
         
. อื่น ๆ

 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กรมสามัญศึกษาประสบปัญหาการขาดแคลนครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่อยู่บริเวณชายแดน จึงหารือประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมสามัญศึกษา ในการถ่ายทอดการเรียนการสอน ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน

โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ

โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสสัมผัสอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษา

 โทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข

โครงการช่วยเหลือหมู่บ้านและอนามัย ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล โดยนำบริการ
โทรคมนาคมขั้นพื้นฐานมาใช้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลในบริเวณที่แพทย์ไม่สามารถที่จะไปรักษาได้ในกรณีฉุกเฉินได้

 โครงการอินเทอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน

โครงการของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี สำหรับเยาวชน และ สร้างจรรยาบรรณที่ดี

 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

องค์กรไม่แสวงผลกำไร ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็น
สื่อกลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถเรียนรู้ คุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับความเป็นอยู่
ของสังคมไทยให้ดีขึ้น

  สนับสนุนโดย 

 
  ผลงานจากโครงการฯ
  
  ข่าวจากโครงการฯ
 
สารานุกรมโทรคมนาคม [4/12/52]

เนคเทค คลอดสารานุกรมโทรคมนาคม
   ไทย ฉ.แรก
[28/11/52]

[26/11/52]
  Free download

สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ขนาดไฟล์ 527 MB
  แนะนำบทใหม่

อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย

      ระบบสื่อสารแบบแถบ ความถี่แคบ
ซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่ใช้คลื่นพาห์นั้น
สัญญาณข้อมูลจะถูกผสมสัญญาณ (Modulation) กับสัญญาณคลื่นพาห์
ที่มีรูปคลื่นต่อเนื่อง ทางเวลาเพื่อเลื่อน
ความถี่ของสัญญาณจากความถี่ฐาน (Baseband) ไปยังความถี่ที่สูงขึ้นที่
แถบความถี่ของช่องสัญญาณ ที่ใช้ใน
การส่ง
                      
:: เนื้อหาทั้งหมด ::

   ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนบท


รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟร์ Doc,คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟร์ PDF)


ตัวอย่างการเรียบเรียงบทฯ
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟร์ opensource,คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟร์ PDF)หนังสือโอนลิขสิทธิ์(ร่วม)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟร์ Doc,คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟร์ PDF)

                                   :: ดูทั้งหมด ::

  รูปภาพและวีดีทัศน์ภาพการประชุมคณะทำงานฯ
ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช. และเนคเทค
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๒
ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
 

 
                   
          :: ดูทั้งหมด ::
  ผู้สนับสนุนโครงการฯ

  ผู้สนับสนุนก่อตั้งโครงการฯ

  ผู้สนับสนุนทางด้านเทคนิค

  ดำเนินการโครงการฯ โดย 

  จำนวนผู้เข้าชม

ช่วงเปิดเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๑๒๕ ปี
IEEE Thailand Section
ณ วันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ช่วงเปิดเป็นทางการ
ตั้งแต่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙


Online counter

ช่วงเปิดทดสอบ
ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๔๙


 


  

รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopediaATecti.or.th หรือ ksripimaATieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒