หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home  > เกี่ยวกับโครงการฯ (About page) > ประวัติของโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (History)
  ประวัติของโครงการฯ

 
 สารานุกรมโทรคมนาคมไทยระยะเริ่มแรก

        จุดเริ่มต้น ของการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย เกิดจากแนวคิดในการจัดการองค์ความรู้ด้านโทรคมนาคมที่มีอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับ
  โทรคมนาคมผู้ที่เข้าถึงส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคพื้นฐาน เกี่ยวกับโทรคมนาคมและผู้ที่อยู่ในวงการโทรคมนาคมเท่านั้น ทำให้การเข้าถึงของบุคคลทั่วไป   
  ในการศึกษาหรืออ้างอิงทำได้ไม่สะดวกผลจากการสำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่าเอกสารหนังสือหรือสิ่งตีพิมที่มีลักษณะการรวบรวมข้อมูลด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย   
  ที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นมีน้อย และสื่อส่วนใหญ่ เป็นการถอดความ หรือแปลมาจากภาษาต่างประเทศ หรือสื่อเฉพาะกิจอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) ได้จัดตั้งโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อรวบรวมข้อมูลวิชาการทั่วไปตั้งแต่อดีตและข้อมูลเชิงเทคนิค
  ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม ที่มีอยู่ในประเทศมาจัดทำเป็นสารานุกรมสำหรับให้บุคคลทั่วไปศึกษา อ้างอิง และเป็นมาตราฐาน สำหรับเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย
  เพื่อติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศไทย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ
  ห้าปีของการก่อตั้งสมาคมฯ

                                                                                                                                                               
                                                              
                       สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๒


         
    การจัดตั้งโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย เริ่มต้นขึ้น ในช่วงเดือนกันยายนปี พ.ศ.๒๕๕๐ โครงการฯ ได้ขอความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและอาจารย์ รวมถึง
   บุคคลที่มีความรู้ทางด้านโทรคมนาคม เพื่อส่งบทความให้กับทางกองบรรณาธิการโดยการเชื้อเชิญด้วยการส่งใบปลิวไปตามหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั่วประเทศในระหว่าง
   การรอบทความที่กำลังส่งกลับมา ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับการจัดทำสารานุกรมต่างๆ ทั่วโลกเพื่อนำมาประยุกต์กับการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย และเมื่อเริ่มมีบทความ
   ส่งเข้ามายังโครงการฯ ทางกองบรรณาธิการฯ ได้มีการตรวจสอบแก้ไขหรือปรับปรุงบทความและส่งกลับไปให้ทางผู้เขียนทำการแก้ไข หรือปรับปรุงบทความ ภายหลังจากการ
   แก้ไขปรับปรุงเสร็จสิ้นทางกองบรรณาธิการมีการจัดเตรียมส่งหนังสือโอนลิขสิทธิ์ให้กับผู้เขียนบทความ เพื่อให้ผู้เขียนบทความ ยอมให้ทางกองบรรณาธิการถือลิขสิทธิ์ร่วม
   กับผู้เขียนบทความนั้น และเมื่อมีการทำหนังสือโอนลิขสิทธิ์กับผู้เขียนบทความเรียบร้อยแล้ว บทความนั้น ถือว่าสามารถนำไปเพิ่มเติมในสารานุกรมโทรคมนาคมได้อย่างสมบูรณ์
   เมื่อทำการรวบรวมบทความ ที่ได้มาทั้งหมด จึงนำมาแบ่งเป็นบท ซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งหมด ๘๖ บท และทางกองบรรณาธิการ ได้แบ่งบททั้ง ๘๖ บท ออกเป็น
   หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป จำนวน ๒๐ บท หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม จำนวน ๑๕ บท หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน ๕๑ บท เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๕๑
   ได้บทความมาทั้งหมดและจัดแบ่งหมวดหมู่เรียบร้อบ จึงเริ่มมีการรวมเล่มเป็นสารานุกรมโทรคมนาคม เพื่อทำการตีพิมพ์และเริ่มจัดทำเว็บไซด์ของสารานุกรมโทรคมนาคม  
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     
     
โครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) ในช่วงต้นปี
   พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายหลังจากการจัดตั้งโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย มีการขอความร่วมมือเกี่ยวกับงบสนับสนุนที่จัดทำโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย จาก
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีการร่างข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย เพื่อให้เนคเทค มีการพิจารณา
   เกี่ยวกับงบสนับสนุนจัดทำโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทยในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการอนุมัติจากทางเนคเทค หลังจากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
   พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการขอความร่วมมือเกี่ยวกับงบสนับสนุนการจัดทำโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อเดือนมีนาคม
   พ.ศ.๒๕๕๑ ทาง กทช. โดยได้มีการอนุมัติงบสนับสนุนการจัดทำโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

                                                                          
                                                         
(ECTI)                               (เนคเทค)                                            (กทช.)                     (IEEE)

     
            โครงการสารานุกรม ระยะที่ ๑ ร่วมก่อตั้งโดย ๔ หน่วยงานหลัก คือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)
       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและ
       อิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) แห่งประเทศไทย
       การทำสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่

                   โครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย มีจุดมุ่งหมายหมายหลัก คือ การทำสื่อของสารานุกรมโทรคมนาคมไทยใน ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบหนังสือ ดีวีดีและเว็บไซต์
       โดยที่การจัดทำสื่อประเภทหนังสือ ในระยะแรก มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทได้ ๘๖ บท และมีโครงสร้างการแบ่งหมวดหมู่ไว้ ๓ หมวด คือ หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป
       หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม และหมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม สำหรับสื่อเผยแพร่ประเภทดีวีดี ได้จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
       โดยมีการจัดทำควบคู่กับการจัดพิมพ์หนังสือ โดยที่จะนำออกเผยแพร่พร้อมกับหนังสือและสื่อที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ สื่อในรูปแบบเว็บไซต์ 
       
ในระยะแรกได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสารานุกรมโทรคมนาคมไทยภายหลังได้รับบทสารานุกรมจากหน่วยงานต่างๆ      
       
ซึ่งผ่านการตรวจสอบขัดเกลาข้อมูลเรียบร้อยจึงได้มีการทยอยนำบทสารานุกรมขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์จนครบทั้งหมด และในอนาคตจะพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
       ให้บุคคลทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์       สารานุกรมโทรคมนาคมไทยในอนาคต (Web 2.0)

                    การเปิดเสรีในการแก้ไขและเพิ่มเติม การวางแผนโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทยในอนาคต มีแนวคิดในพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ที่มีความรู้และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
       สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในสารานุกรม โทรคมนาคมไทยผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะพัฒนาเว็บไซต์เดิม จากที่ไม่สามารถ
       เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ พัฒนาให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ผ่านทาง
       เว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานนี้ เป็นเทคโนโลยี Web 2.0 โดยการพัฒนาเว็บไซต์สารานุกรมโทรคมนาคมไทย มีเป้าหมายในการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับ
       โครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทยการเปิดเสรีในการแก้ไขและเพิ่มเติมสารานุกรมโทรคมนาคมไทยมีโครงสร้างคล้ายกับการทำสารานุกรมออนไลน์ (Wikipedia)

 


    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us