หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home  > เกี่ยวกับโครงการฯ (About page) > สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา                                               

      แนวคิดและโครงร่างการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยได้เริ่มต้นขึ้นในหมู่บุคลากรวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง มาตั้งแต่การประชุมสามัญครั้งแรก
  ของการก่อตั้งสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Association) ซึ่งได้จดทะเบียนเมื่อ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
  การจัดทำหนังสือวิชาการและสารานุกรม นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมวิชาการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในการช่วยเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
  และบุคคลทั่วไป
      จากการสำรวจศึกษาและการวางแผนงานการจัดทำของบรรณาธิการและทีมงานซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ มาโดยลำดับตั้งแต่ต้น โครงการนี้จึงได้ตกผลึกและเริ่มย่างก้าว
  ในโอกาสที่อายุสมาคมฯ ย่างเข้าสู่ปีที่ห้า ต่อมาข้อเสนอโครงการได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสองแห่งคือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงทำให้โครงการนี้ได้เริ่มวางฐานรากอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และการดำเนินการของโครงการก็ได้ก้าวหน้าด้วยดี
  เป็นลำดับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา
     
ตลอดช่วงการดำเนินงาน บรรณาธิการโดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวนเกือบยี่สิบท่าน
  กองบรรณาธิการได้ขอความคิดเห็นและข้อแนะนำจากกรรมการทุกท่าน ทั้งที่เป็นการส่วนบุคคลและการร่วมประชุมพร้อมกัน รวมทั้งจากการพบปะในงานประชุมสัมมนาต่างๆ
  ในนามของกองบรรณาธิการ ผมจึงขอขอบคุณท่านกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อแนะนำ ทำให้ทีมงานมีกำลังใจในการดำเนินงานมาเป็นลำดับ
  จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
      คณะกรรมการที่ปรึกษาขอชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ทำงานได้อย่างดี ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และขอบคุณผู้นำเสนอบทสารานุกรมเป็นอย่างยิ่ง   
  ที่ได้เสียสละเวลาในการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมไทยการทำงานวิชาการอาสาสมัครลักษณะเช่นโครงการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยนี้ สิ่งตอบแทน
  แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคือความพึงพอใจและความสุขที่ได้เห็นผลประโยชน์ต่อสังคมไทย ผมหวังว่าทุกๆ ท่าน จะได้ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในสารานุกรมนี้ให้มากยิ่งๆ ขึ้น
  และหวังว่าจะมีโครงการที่เป็นประโยชน์ดังเช่น โครงการนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ อีกในอนาคต

                                                                                                                                                                     (สวัสดิ์ ตันตระรัตน์)
                                                                                                           
                          อดีตนายกสมาคม ECTI (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘)


    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)



รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us