หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home  > ดาวน์โหลด (Download)
สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
โปสเตอร์สารานุกรมโทรคมนาคมไทย

รูปแบบ (Template) การเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
อื่นๆ
 


สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

    
                                                                                  ภาพตัวอย่างสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับอิเล็กทรอนิกส์


 

           Download   

        
   

            


โปสเตอร์สารานุกรมโทรคมนาคมไทย

(Download)

Invite for Chapter(s) ขอเชิญส่งบทวิชาการ(ร่าง) สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
Thai Telecommunications Encyclopedia
ประกาศครั้งที่ ๑ : ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙
ปรับปรุง : ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ (Download ความละเอียด 150 dpi)

สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
Thai Telecommunications Encyclopedia
(๑๕ กันยายน ๒๕๔๙)

รูปแบบ(Template)การเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

(Download ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 90 % , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 90 % )

รูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (6 พฤศจิกายน 49)


(Download ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 90 % , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 90 % )

ตัวอย่างรูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
(๑ พฤศจิกายน 49)
เรื่อง สายอากาศแบบระนาบ(ความสมบูรณ์เนื้อหาประมาณ80%)


(Download ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % ) )

ตัวอย่างรูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (28 พฤษภาคม 50)
เรื่อง พื้นฐานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การประกอบกิจการโทรคมนาคม (เวอร์ชัน1)


(Download ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % ) )

ตัวอย่างรูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (24 ตุลาคม 49)
เรื่อง สายอากาศแบบระนาบ(ความสมบูรณ์เนื้อหาประมาณ80%)


อื่นๆ

หนังสือโอนลิขสิทธิ์ (ร่วม) (มกราคม 51)
    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)

 

  


รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us