หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | English Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home  >  ติดต่อสอบถาม (Contact)
  ติดต่อสอบถาม

          map

          ที่อยู่:
          กองบรรณาธิการ โครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
          ห้อง ๕๐๖ อาคารเนคเทค เลขที่ ๑๑๒
          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน
          ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
          Address:
          Association Editorial board – Thai Telecommunications Encyclopedia
          Room 506, NECTEC building 112
          National Science Park, Phaholyothin Road,
          Klong 1 Klong Luang, Pathumtani, 10120 Thailand
          ติดต่อกองบรรณาธิการฯ:
          เอกลักษณ์ เพชรชัยทอง           
          โทรศัพท์: ๐๒-๕๖๔-๖๙๐๐ ต่อ ๒๕๙๓
          อีเมล์: tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
          URL: www.ecti.or.th/TTE
          Contact: TTE Editorial board
          akekalak phatchaitong
          Tel : +66 (0) 2564 6900 Ext 2593
          E-mail: tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th or ksripima[AT]ieee.org
          URL: www.ecti.or.th/TTE

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us