หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home > สำหรับผู้เรียบเรียงบทฯ (Author page) > รายชื่อผู้เรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป   หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคมไทย
  เดือนเพ็ญ ศรีพรม
  ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไอทริปเปิ้ลอี
  กองบรรณาธิการ
  สมพล จันทร์ประเสริฐ
  ยงยศ โกยกุล
  ศรีศักดิ์ จามรมาน
  กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
  ณัฐนรี เพชรดากูล
  เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู
  วีระเชษฐ์ ขันเงิน
  ฤทัย นิ่มเวไนย์
  กัลยา อุดมวิทิต
  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  ธราธร รัตนนฤมิตศร
  ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์
  รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
  ต้อง ศรีคชา
  ปนัดดา ใจบุญลือ
  อลิสา คงทน ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไอทริเปิลอี

  ศักดินันท์ จันทรโชติ
  วัชรพงษ์ ติ้งจันทร์
  เสฎฐวุฒิ สุขุมาลวงศ์
  กองบรรณาธิการ
  ศิริพร ซ้ายบุรี
  ฤทัย นิ่มเวไนย์
  กิตติชัย สงวนนาม
  ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ
  ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน
  พัชรินทร์ ดวงแก้ว
  เครือวัลย์ วงค์ปัญญา
  สมมาตร แสงเงิน
  อธิคม ฤกษบุตร
  รณชัย พงศ์ธรเสรี
  ภาคภูมิ บุญญานันต์
  สุรพล ตันอร่าม
  พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
  ชัยชนะ มิตรพันธ์
  กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
  ชัยยง ว่องวุฒิกำจร
  จตุพร ชินรุ่งเรือง
  กมล เขมะรังษี
  พันธ์ศักดิ์ อาภาขจร
  เวช วิเวก
  ศราวุธ ชัยมูล
  มัสยา คำดี
  เพ็ญพรรณ ชัยวัฒนาโรจน์
  ไพโรจน์ ปิ่นแก้ว
  อนุชิต วงศ์กีรติกุล
  พันเอกสุรพล ศิลาลาย
  พรชัย สิริเฉลิมพงศ์
  กมล เขมะรังษี
  เจนจบ วีระพานิชเจริญ
  สุชา สุพิทยภรณ์พงศ์
  อภัสรา วิโรจน์ยะกูล
  ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน
  ฐาดร ชูมาปาน
  เยาวลักษณ์ คนคล่อง
  อุดม ลิ่วลมไพศาล
  กิตติพงศ์ เอกไชย
  ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
  รณชัย พงศ์ธรเสรี
  กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
  เกรียงไกร ภูมิสิงหราช
  มณี แก้วยอด
  สิทธิกานต์ วิทิตสุนทร
  ดฤษพงษ์ กองอังกาพ
  สมยศ สุนทรวิภาต
  พลโทสมพล วีระศักดิ์
  จุฑาเพชร เวชรังษี
  บุญชัย มิ่งมงคลมิตร
  สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
  สุเจตน์ จันทรังษ์
  พิธาน สิงห์เสน่ห์
  สมโภช ปัณฑวังกูร
  ดาราศรี ดาวเรือง
  ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม
  จุฑาเพชร เวชรังษี
  ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
  อัคราวุธ เทพวรชัย
  ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม
  ดิสพล ฉ่ำเฉียวกุล
  กำพล วรดิษฐ์
  ชวลิต เบญจางคประเสริฐ
  สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ
  ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
  คุณอารียตา ศรีเพ็ชร์
  วิศรุต ยุทธชัย
  ธีรภัทร สงวนกชกร
  ศรีเดวี ยามาจาลา
  พิกุล มีมานะ
  ธีรภัทร สงวนกชกร
  พนิตา พงษ์ไพบูลย์
  ไพโรจน์ เติมสินธุ์สุวรรณ

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us