หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home > สำหรับผู้เรียบเรียงบทฯ (Author page) > รูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Template)
   
                                                 download openoffice.org

 

(Download ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 90 % , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 90 % )
รูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
(6 พฤศจิกายน 49)
 
(Download ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % ) )
ตัวอย่างรูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
(22 มิถุนายน 50)
เรื่อง การแพร่ภาพโทรทัศน์ (Television Broadcasting)
(ความสมบูรณ์เนื้อหาประมาณ80%)


(Download ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % ) )
ตัวอย่างรูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
(28 พฤษภาคม 50)
เรื่อง พื้นฐานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การประกอบกิจการโทรคมนาคม (เวอร์ชัน1)
 


(Download ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 80 % ) )
ตัวอย่างรูปแบบการเรียบเรียงบทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
(24 ตุลาคม 49)
เรื่อง สายอากาศแบบระนาบ(ความสมบูรณ์เนื้อหาประมาณ80%)    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษ


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template) รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us