หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
  Home  > ข่าว (News) > ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release) > หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (Daily news)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย


  
            ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)
      สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) สมาคมสถาบันวิศวกร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เปิดตัวสารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับสมบูรณ์
      เล่มแรกของประเทศไทย ที่รวบรวม ประวัติความเป็นมาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารในประเทศไทย
            โดยระยะแรกเผยแพร่ใน 3 รูปแบบ คือ หนังสือ ดีวีดี และบนเว็บไซต์ www.ecti.or.th/TTE ส่วนระยะที่ 2 พร้อมเริ่มต้นปีหน้า โดยพัฒนาต่อในรูปแบบสารานุกรมออนไลน์
      ที่เน้นการเผยแพร่และต่อยอดความรู้สู่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น.


  Daily news
  Section: breaking news NEWS
  Date: Friday 16 December 2009
  Headline: สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)

 

  


รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us