เกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | ดาวน์โหลด    
TTE  
 Home  > ความรู้เพิ่มเติม > การสำรวจและโครงการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
  การสำรวจและโครงการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

 

         ารสำรวจแหล่งความรู้ด้านโทรคมนาคมต้นแบบของ
ประเทศไทย อันหมายถึงสิ่งตีพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ อันเกิดจากการ
จัดทำตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ได้พิจารณาเฉพาะรูปแบบมาตรฐานเพื่อ
การอ้างอิงได้ซึ่งปรากฏอยู่ในสามหมวดใหญ่ได้แก่
หนังสือวิชาการ สารานุกรมและพจนานุกรม ดังนั้นการจัด
ระดับวางน้ำหนักของเนื้อหา การเปรียบเทียบกับสื่อแหล่ง
อื่นๆ รวมทั้งการสำรวจประวัติ ที่มา ความหมายของ
สารานุกรม วิธีหรือลักษณะการจัดทำ การสำรวจแนวโน้ม
ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนบทสรุปวิธีการ
ของการจัดทำที่โครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
เลือกใช้จึงเป็นผลมา
จากการสำรวจภาพรวมดังกล่าวต่อไปนี้
        • ระดับของการเข้าถึงสื่อแหล่งความรู้มาตรฐาน
การเปรียบเทียบความยาก-ง่ายการใช้งานหรือ
การเข้าถึงได้ต่อสื่อความรู้มาตรฐานประเภท หนังสือ
วิชาการ สารานุกรมหรือพจนานุกรมทั่วไปนั้น เมื่อ
พิจารณาแบ่งระดับตัวอย่างดัง “รูปการสำรวจ ๑”
สามารถจัดองค์ประกอบได้เป็น
       • พจนานุกรม (Dictionary) จัดอยู่ในระดับต้น
(ง่าย–ระดับ ๑) ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วแต่อาจ
ให้ได้เฉพาะความหมายพื้นฐานการแปล หรือความรู้เฉพาะทาง
ที่กระชับ
      • สารานุกรม (Encyclopedia) จัดตัวอย่างที่อยู่ในระดับ
ระหว่างกลาง (กลาง – เช่น ระดับ ๗) ผู้ใช้อาจได้ความหมาย
ตรงกว่า กว้างกว่าหรือได้ความรู้มากกว่าพจนานุกรม แต่ไม่มากหรือซับซ้อนเท่ากับหนังสือวิชาการเฉพาะทาง อาจมีตัวอย่างภาพ หรือคำอธิบายเฉพาะควบคู่กันกับ
ความสะดวกในการใช้งานที่มีปานกลาง
 
      • หนังสือเชิงวิชาการ (Textbook) ที่เกี่ยวข้อง
จัดอยู่ในตัวอย่างระดับสูง (ยาก– ระดับ ๑๐)
เหมาะสำหรับผู้ใช้มีความรู้พื้นฐานที่เข้าถึงได้
โทรคมนาคมกับสื่อที่สำรวจทั้งจากพจนานุกรม
สารานุกรมและหนังสือวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวข้องนั้น
ภาพโดยรวมของเนื้อหามีความหลากหลาย โดย
เป็นการแปลความหมาย ถอดความ หรือเรียบเรียง
จากแหล่งข้อมูลภาษาต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
อันเนื่องมาจากการกำเนิดของเทคโนโลยีที่มาจาก
ต่างประเทศ เป็นหลักความรู้ปรากฏควบคู่กับศัพท์
เชิงเทคนิคหรือการทับศัพท์ และตัวอย่างประกอบ
เป็นข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ จึง
อาจทำให้การเข้าถึงของผู้ใช้งานคนไทย หรือผู้ที่มิได้
มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ เป็นไปได้อย่างจำกัดกับรูป
แบบสื่อทั้งสามข้างต้น
      ดังนั้นหากการรวบรวมองค์ความรู้ด้านโทรคมนาคม
ของประเทศไทย สามารถทำให้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
อยู่ในรูปแบบใกล้เคียงกัน มีลักษณะเนื้อหาเป็นบท
คล้ายคลึงกัน กระชับและมีคำอธิบายรายละเอียดของ
คำศัพท์กว้างกว่าพจนานุกรม เช่น มีรูปแบบอภิธานศัพท์
(Glossary) รวมทั้งประวัติและความก้าวหน้า (History & Milestones) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและตัวอย่างประกอบ
ความเข้าใจพอสังเขปและไม่ซับซ้อนแล้วนั้น จะทำให้เกิด
เป็นแหล่งความรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมหรือ
สนับสนุนการจัดการความรู้ด้านโทรคมนาคมของ
ประเทศเพิ่มเติมได้
   
 

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Bookโปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)

 

  


รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us