เกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | ดาวน์โหลด    
TTE  
 Home  > ความรู้เพิ่มเติม > กำเนิดสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
  กำเนิดสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

 

    เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาจากอดีต จนถึง
ปัจจุบัน ได้มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์และเป็น
กลไกหรือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้กิจกรรม
ส่วนบุคคลและสังคม พัฒนาไปได้รวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นวิทยาการ
ฐานราก ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีแขนงอื่นๆ ด้วย
ดังนั้นการส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ดีต่อเทคโนโลยีโทรคมนาคมอันเป็นกลไกพื้นฐานดังกล่าวนี้ ด้วยการพัฒนาสื่อเพื่อการเข้าถึงหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านโทรคมนาคม จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญ การที่
เทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศด้านหนึ่งนี้ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงควรมีการจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management) และการติดตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รวมทั้งควรมีการสื่อถึงผู้รับให้
ได้ในวงกว้างไม่จำกัดอยู่กับเพียงผู้รับที่มีความรู้ เทคนิค พื้นฐาน
หรือผู้ที่อยู่ในวงการโทรคมนาคม เท่านั้น จากการสำรวจ ณ ก่อนพุทธศักราช ๒๕๕๐ พบว่าเอกสาร หนังสือ หรือสิ่งตีพิมพ์
ที่มีลักษณะการรวบรวมข้อมูลทางด้านโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย สำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นภาษาไทยนั้นมีน้อย
เผยแพร่อยู่ในสื่อวงแคบ และความรู้พื้นฐานสาธารณะส่วนใหญ่
เป็นการถอดความหรือแปลมาจากภาษา ต่างประเทศหรือ
สื่อเฉพาะกิจอื่นๆ ที่เกิดจากการจัดทำขององค์กร
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งนิตยสารและหนังสือพิมพ์เฉพาะวงการ ซึ่งรูปแบบของข้อมูล จากแหล่งเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะสมัยนั้นๆ
    ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ(Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information

Technology association: ECTI)
  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมวิชาการด้านโทรคมนาคม ทั้งการอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการและอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ร่วมพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมมาอย่างต่อเนื่องนั้น
สมาคมฯ จึงมีมติ จัดทำโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลวิชาการทั่วไปตั้งแต่อดีตและข้อมูลเชิง
เทคนิคที่เกี่ยวข้องและมีอยู่ในประเทศไทยมาจัดทำเป็น
สารานุกรมสำหรับบุคคลทั่วไป มุ่งเน้นความ เข้าใจเทียบเท่า
ของระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรื่องราวทาง
ด้านโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งเป็นการรวมเป้าประสงค์
สามหัวข้อหลัก คือ สารานุกรม วิทยาการด้านโทรคมนาคม และองค์ความรู้ของประเทศไทยเข้าด้วยกัน รวมทั้งเพื่อเป็น
กิจกรรมในโอกาสฉลองครบรอบห้าปีของการก่อตั้งสมาคมฯ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย
    ดังนั้น การจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์โดยสรุปเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการ เป็นมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยี
ด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
โทรคมนาคมทั่วไปในการจัดทำการตรวจสอบข้อมูล
และการร่วมเสนอข้อมูลสำหรับสารานุกรมนี้เพื่อต่อยอด
พัฒนาจากความร่วมมือและผลของ การสร้างสารานุกรมนี้
นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี โทรคมนาคมในอนาคตของ
ประเทศไทยต่อไป และที่ สำคัญเป็นการเริ่มต้นการรวบรวม
และการบริหาร จัดการองค์ความรู้ด้านโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย อย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้นมาอีกแนวทางหนึ่ง
   
 

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Bookโปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)

 

  


รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us