หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด | แบบสอบถาม  
TTE  
  Home  > :: FAQ :: คำถามที่พบบ่อย ::
  คำถามที่พบบ่อย
คำถาม
คำตอบ
        1. Wikipedia ถือเป็นเว็บที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ และบทความในเว็บ
   Wikipedia
ที่เปิดกว้างให้นำไปใช้ได้นั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ?

        Wikipedia ถือเป็นเว็บที่มีลิขสิทธิ์ และบทความในเว็บ Wikipedia
   เป็นบทความที่มีลิขสิทธิ์ ถึงแม้ Wikipedia จะเปิดกว้างให้ใครก็ตามนำ program
   หรือบทความดังกล่าว ไปใช้ได้ แต่ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาว่า Wikipedia    
   จะกำหนดชัดเจนว่าใครก็ตามที่จะนำ program หรือบทความดังกล่าวไปใช้ได้
   จะต้องยืนยันปฏิบัติตามข้อกำหนดใน GNU License Agreement ของ program
   หรือบทความดังกล่าวที่ Wikipedia กำหนดไว้ด้วย ซึ่งการกำหนดเช่นนี้ก็เพื่อ
   ยืนยันว่า program หรือบทความ ดังกล่าวมีลิขสิทธิ์ เพียงแต่เจ้าของลิขสิทธิ์
   ยินดีให้ใช้ลิขสิทธิ์ใน program หรือบทความดังกล่าวได้ โดยมิได้คิด ค่าตอบแทน
   และมิได้จำกัดว่าคุณคือใคร เพียงแต่กำหนดว่าผู้ที่จะนำ program หรือ
   บทความดังกล่าวไปใช้จะต้องใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและขอบเขตการอนุญาต
   ตาม GNU License Agreement และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน GNU
   License
Agreement ด้วย มิฉะนั้น การนำไปใช้ดังกล่าวก็ถือเป็นการผิดสัญญา
   กับ Wikipedia และละเมิดสิทธิของผู้อนุญาตทั้งหลาย

        2.โครงการนี้ของสมาคมฯ จะทำสารานุกรมและ Glossary พร้อมในตัว
   เหตุใดถึงไม่ทำพจนานุกรมด้วย ในคราวเดียวกัน?

        สมาคมฯ จะจัดทำตามลำดับดังนี้
   ๑. สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (๒๕๕๐) และ
   ๒. รวมอภิธานศัพท์ (Glossary) โทรคมนาคม (๒๕๕๑) ในลำดับต้น ซึ่งจะสร้าง
   ความพร้อมเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ
   ๓. พจนานุกรม (อนาคต) ต่อไปได้ด้วย ซึ่งการเริ่มต้นด้วยโครงการสารานุกรมนี้
   จะสามารถทำได้ในเวลาที่มีกรอบชัดเจน และจะเป็นผลต่อเนื่องอื่น ๆ ด้วย
   เช่น การต่อยอดด้วยการลดรูปเป็น “ปทานุกรม” จนถึงอภิธานศัพท์ ที่รวม
   การให้ความหมายแบบมีคำอธิบายได้ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้
   โดยบุคลากรวิชาชีพสาขาโทรคมนาคมในวงการวิชาการ อุตสาหกรรม และอื่นๆ
   ในลักษณะคล้ายคลึงกับสารานุกรมเสรีอื่นๆ แต่ “จะจัดทำด้วยการใช้เวลาที่
   สามารถกำหนดกรอบได้ชัดเจน”
รวมทั้งมีการตรวจสอบในช่วงเวลาที่จำกัดที่
   สอดคล้องกันจากคณะกรรมการเฉพาะทาง (Peer review) ที่ได้มารวมกลุ่ม
   เพื่อโครงการนี้ และเมื่อเผยแพร่รวมทั้งเปิดให้ใช้งานแบบ Online    
   ก็จะสามารถสำรวจความเห็นรับฟังข้อวิจารณ์เพื่อนำความเห็นปรับปรุงให้ทันสมัย
   ตามระยะเวลาที่จะกำหนดอยู่เป็นระยะๆ หรือสม่ำเสมอได้อีกด้วย
        ส่วนพจนานุกรม (Dictionary) ที่จะให้ความหมายหรือนิยามศัพท์เทคนิคเป็น
   ภาษาไทยนั้น จะเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นไป จากการสำรวจการจัดทำ
   พจนานุกรมด้านเทคนิคอื่น ๆ พบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาการให้การยอมรับ
   ของผู้ใช้ทั่วไปหรือแม้แต่บุคคลในวงการเทคโนโลยีนั้นๆ เองต่อทั้ง “คำศัพท์”
   และ “ความหมาย”  ที่ต้อง “ฟันธง”  โดยผู้จัดทำพจนานุกรมเทคนิคนั้น    
   รวมทั้งการจัดทำให้ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
   ดังนั้นสมาคมฯ จึงกำลังสร้างสมความพร้อมทั้งทางด้านฐานข้อมูลเทคนิคและ
   เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมเพื่อจัดทำโครงการจากลำดับงานข้างต้น
   ทั้งนี้ทุกโครงการจะเป็นกิจกรรมวิชาการที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วม
   ทั้งจากผู้สร้างและผู้ใช้งานในคราวเดียวกัน มีกรอบเวลาที่ชัดเจน หลังจาก
   ดำเนินการโครงการ
   ๑. สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (๒๕๕๐) และ
   ๒. รวมอภิธานศัพท์โทรคมนาคม (๒๕๕๑) โดยลำดับแล้ว สมาคมฯ จะทยอย
   สร้างกลไก เพื่อสนับสนุนให้เกิดปรากฏการณ์การสร้างศัพท์หรือให้ความหมาย
   ศัพท์เทคนิคโทรคมนาคมที่ทันสมัย ทันเวลาและที่สำคัญเพื่อให้เกิดการยอมรับ
   มากที่สุดต่อไปในอนาคต


        3. เมื่อมีการจัดทำเป็นแบบสารานุกรมออนไลน์แล้ว ทำไมถึงต้องกำหนด
   ให้ใช้แบบร่าง (Template) ที่เป็นแบบสำหรับหนังสือด้วย?

        การจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยนี้ นอกจากเว็บไซต์ฐานข้อมูล
   แบบออนไลน์แล้วทางสมาคมฯ ยังจะมีการจัดทำในรูปแบบหนังสืออีกด้วย
   ดังนั้นการกำหนดแบบร่างหรือ Template นั้น จึงเป็นการกำหนดรูปแบบของ
   รูปเล่มของหนังสือที่จะจัดพิมพ์ต่อไป

        4. จุดเด่นของสารานุกรมนี้จะมีอะไรบ้างและน่าจะต่างจากสารานุกรมอื่นๆ
   อย่างไร?
        สารานุกรมโทรคมนาคมไทย มีจุดเด่นและข้อแตกต่างจากสารานุกรมอื่นๆ
   พอสรุปได้ดังนี้
   ๑. รูปแบบของการจัดทำมีถึง ๓ รูปแบบด้วยกันคือ หนังสือ เว็บไซต์และแผ่นซีดี    
   ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของตนเอง
   ๒. มีการสรุปช่วงระยะวิวัฒนาการ (Milestone) ของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ทำให้
   ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
   ๓. ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบข้อมูลจาก
   คณะกรรมการเฉพาะทางซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และมีการอ้างอิงข้อมูล
   จากแหล่งที่เชื่อถือได้
   ๔. มีการปรับปรุง แก้ไขในอนาคต เนื่องจากเปิดให้ใช้งานแบบ Online จึงสามารถ
   สำรวจความเห็น รับฟังข้อวิจารณ์ เพื่อนำความเห็นปรับปรุงให้ทันสมัยตามระยะเวลา
   ที่จะกำหนดอยู่เป็นระยะๆ หรือสม่ำเสมอได้
   ๕. มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง เนื่องจากมีการส่งมอบสิทธิจากผู้เรียบเรียงแก่สมาคมฯ


        5. อภิธานศัพท์ สมาคมฯ จะจัดทำอย่างไร?         การจัดทำอภิธานศัพท์ (Glossary) โทรคมนาคม ในช่วงแรกจะเป็นการสร้าง
   ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งคำอธิบายศัพท์จะถูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม
   ซึ่งจะทยอยเปิดให้สมาชิก ที่ลงทะเบียนสามารถร่วมนำเสนอคำอธิบาย
   ศัพท์โทรคมนาคมได้ด้วยและจะให้มีการทำประชาพิจารณ์
   เพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากที่สุด
และจะถูกรวบรวมเพื่อเผยแพร่ต่อไป
   อีกทั้งจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

        6. คณะกรรมการมีหน้าที่อะไรบ้างและจะช่วยตรวจสอบหรือปรับปรุงบท
   ที่ผู้เรียบเรียงส่งมาได้หรือไม่ อย่างไร?


        คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบทสารานุกรมที่ผู้เรียบเรียงส่งมา
   เพื่อความถูกต้องด้านวิชาการและการเข้ากันได้ของแต่ละบท    
   ซึ่งคณะกรรมการจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก่ผู้เรียบเรียงด้วย

        7. เหตุใดถึงไม่อนุญาตให้มีผลงานวิจัยใหม่ๆ มารวมอยู่ในสารานุกรมนี้?         สารานุกรมโทรคมนาคมไทยมุ่งหวังเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ    
   ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศไทยที่มีทั้งหมด
   ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้า
   และเป็นแหล่งอ้างอิง ที่มีประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอ
   จะได้รับการรียบเรียงจากข้อมูล ที่ปรากฏต่อสาธารณชน และผ่านการยอมรับมาแล้ว
   ส่วนผลงานวิจัยใหม่ๆ ยังไม่เป็นข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการยอมรับ
   (อาจเหมาะสมในอนาคตและอาจสามารถนำเสนอได้ในการปรับปรุงครั้งต่อๆไป)
   จึงไม่สามารถจัดเป็นเนื้อหาของสารานุกรมในขณะนี้ได้


        8. เหตุใดถึงไม่สนับสนุน ให้มีการอ้างอิงข้อมูล จากอินเตอร์เน็ตหรือ
   จากเว็บไซต์อื่น?
        เนื่องจากข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จะมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูล
   อย่างรวดเร็วหรืออาจสูญหายไปในอนาคต อีกทั้งข้อมูลจากเว็บไซต์บางแห่ง
   ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ
   ความถูกต้องของของข้อมูล ดังนั้นสมาคมฯ จึงไม่สนับสนุนให้มีการอ้างอิง
   ข้อมูลจากเว็บไซต์ แต่ในการจัดทำฉบับออนไลน์ กองบรรณาธิการอาจทำการ
   เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อการค้นคว้าพื้นฐานด้านอื่นๆ เพิ่มเติมให้ได้
        9. รูปแบบ (template) ที่ใช้ เน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
    ส่วนสาขาอื่นในเล่ม ก ). เช่น เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมและสาขากฎหมาย
   จะไม่ค่อยตรงนัก การเรียงลำดับหรือโครงสร้างเนื้อหาน่าจะจัดได้ต่างกัน?
        รูปแบบ (template) ที่กำหนดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รูปแบบหรือโทน
   ของแต่ละบทมีลักษณะที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน การเรียงลำดับ
  
หรือโครงสร้างเนื้อหาอาจจะไม่ค่อยตรงตามข้อกำหนด ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสม
   ของเนื้อหาในแต่ละสาขา สามารถปรับแต่งรูปแบบได้ แต่ให้ยึดแบบร่างที่กำหนด
   ให้มากที่สุด โดยผู้เรียบเรียงหรือคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม   
   หรือหากผู้เรียบเรียงมีข้อสงสัยติดขัดในส่วนใด สามารถติดต่อกองบรรณาธิการ
   เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างไรก็ตามโครงสร้างเนื้อหาจะต้องมีลักษณะเด่นชัด
   ของรูปแบบสารานุกรมนี้ เช่น มีการสรุป ช่วงระยะวิวัฒนาการ (Milestone)    
   ของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
   ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ดังที่ได้กำหนดในหัวข้อรูปแบบการเรียบเรียง
   บทสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

        10. จะมีการอำนวยความสะดวกการจัดทำแบบออนไลน์ อย่างไรบ้าง
   และเมื่อไหร่จะสามารถใช้งานได้?
        การจัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการทำหนังสือสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานการจัดทำโครงการ นำเสนอขั้นตอน
  
การจัดทำ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญ
  
ที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการนี้ นอกจากนี้เว็บไซต์สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
  
ที่จัดทำขึ้นสามารถปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว (web based
   management) ซึ่งจะสามารถนำเสนอ
บทสารานุกรมเข้าในระบบได้ ซึ่งระบบ
   เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ มีระบบพิจารณา
บทสารานุกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถสืบค้น
   ข้อมูล (Search) ความหมาย (Meaning)
อภิธานศัพท์ (Glossary)

        11. การส่งมอบสิทธิปกติธรรมดาที่เคยส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์มีการ
   กรอกเอกสารแค่แผ่นเดียวที่เรียกว่า Copy Right Transfer
   ทำไมโครงการฯ นี้ถึงมีเอกสารเนื้อหามากรวมทั้งมีเอกสารประกอบการ
   ส่งมอบสิทธิประกอบด้วยเหมือนกับที่เคยเห็นมาตอนทำสัญญา
   การทำงาน ซื้อของ หรือว่าจ้างทำนองนั้น?
        หนังสือโอนลิขสิทธิ์ (ร่วม) ที่จัดทำโดยสมาคมฯนี้มีวัตถุประสงค์ และเนื้อหา
   โดยหลักไม่แตกต่างจาก Copy Right Transfer ฉบับอื่นๆ
   เพียงแต่หนังสือโอนลิขสิทธิ์ (ร่วม) อาจมีรูปแบบที่แตกต่าง
   เนื่องจากหนังสือโอนลิขสิทธ์ (ร่วม) ฉบับนี้จัดทำโดยอาศัยตาม พรบ. ลิขสิทธิ์
   พ.ศ. 2537 ซึ่ง Copy Right Transfer ฉบับอื่นๆ อาจจะจัดทำโดยอาศัยตาม
   กฎหมายของประเทศอื่น ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับโอนลิขสิทธิ์จะอยู่ภายใต้
   กฎหมายของประเทศใดส่วนที่ขอให้มีเอกสารแนบท้ายหนังสือโอนลิขสิทธิ์ (ร่วม)
   ก็เพื่อต้องการรวบรวมข้อมูลที่สามารถบ่งบอก (identify)
   ถึงที่มาของผู้โอนลิขสิทธิ์ได้อย่างชัดเจน

        12.ในอนาคตหลังจากที่ Version แรกเสร็จแล้วและเผยแพร่ไปแล้ว    
   หากสมาคมฯ จะปรับปรุงแก้ไขต่อไป มีเนื้อหาเพิ่มเติมหรือเรียบเรียงใหม่
   ผู้เรียบเรียงจะต้องขอสิทธิคืนมาทำใหม่และส่งมอบให้ใหม่อยู่
   ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหรือไม่?
        เมื่อผู้เรียบเรียงโอนลิขสิทธิ์ให้แก่สมาคมฯ แล้วหากสมาคมฯ ประสงค์ให้มีการ
   เรียบเรียงใหม่ สมาคมฯ สามารถอนุญาตได้โดยไม่ต้องทำหนังสือโอนลิขสิทธิ์ (ร่วม)
   กลับไป และลิขสิทธิ์ในบทสารานุกรมฉบับเดิมก็ยังเป็นของสมาคมฯ อยู่เพื่อสมาคมฯ    จะได้สามารถตีพิมพ์บทสารานุกรมเดิมได้อยู่ส่วนบทสารานุกรมที่มีการเรียบเรียงใหม่
   ผู้เรียบเรียงใหม่ก็ต้องทำหนังสือโอนลิขสิทธิ์ใน version ใหม่มาให้สมาคมฯ ด้วย


    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us