หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด | แบบสอบถาม  
TTE  
 Home  > ภาคผนวก (Appendix)
  ภาคผนวก ข. 

ภาคผนวก ข
คำย่อเทคนิคสำคัญ (Abbreviation)


ภาคผนวก ข : คำย่อเทคนิคสำคัญ (Abbreviation)

คำย่อ
คำอธิบาย
AAL
ATM Adaptation Layer
ชั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเอทีเอ็ม
ABR
Available bit rate
อัตราบิตพร้อมใช้
ADSL
Asynchronous DigitalSubscriber Line
สายผู้เช่าดิจิทัลแบบอสมมาตรหรือเอดีเอสแอล
AIS
Automatic Identification System
ระบบการระบุเรืออัตโนมัติ
AM
Amplitude Modulation
การกล้ำหรือผสมสัญญาณเชิงขนาดหรือเอเอ็ม
AMM
Automatic Meter Management
การบริหารจัดการมาตรวัดแบบอัตโนมัติ
AMPS
Advanced Mobile Phone Service
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แอมปส์
ARQ
Automatic Repeat Request
การขอส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติ
ASCII
Information Interchange
รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ หรือแอสกี
ASK
Amplitude Shift Keying
การกล้ำหรือผสมสัญญาณเชิงเลขแบบเอเอสเค
ATM
Asynchronous Transfer Mode
ภาวะถ่ายโอนการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา หรือเอทีเอ็ม
ATS
Automatic Transfer Switch
สวิตช์เปลี่ยนเส้นทางเชิงไฟฟ้าอัตโนมัติ
AWGN
Additive White Gaussian Noise
สัญญาณรบกวนชนิดเกาส์ (สีขาวแบบบวก)
B-ISDN
Broadband Integrated Service Digital Network
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัลแถบกว้าง หรือไอเอสดีเอ็นแถบกว้าง
RBS
Radio Base Station
สถานีฐานวิทยุ
CB
Citizen Band
แถบความถี่สำหรับประชาชน
CBR
Constant bit rate
อัตราบิตคงตัว
CDMA
Code Division Multiple Access
การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัสหรือซีดีเอ็มเอ
CH
Channel
ช่องสัญญาณ ช่อง หรือแชนเนล
CIR
Carrier to Interference Ratio
อัตราส่วนกำลังของสัญญาณพาห์ต่อกำลังของสัญญาณแทรกสอด
CCK
Complementary Code Keying
การกล้ำหรือผสมสัญญาณแบบซีซีเค
CMTS
Cellular Mobile Telephone System
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรวงผึ้ง
CPU
Central Processing Unit
หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู
CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน หรือซีเอสเอ็มเอ/ซีเอ
CSPDN
Circuit – Switched Public Data Network
โครงข่ายข้อมูลสาธารณะแบบสลับวงจร
CTD
Conductivity Temperature Depth
อุปกรณ์ตรวจวัดความนำไฟฟ้าอุณหภูมิ ระดับความลึกของน้ำทะเล
CW
Continuous Wave
คลื่นต่อเนื่อง (โหมด)
DART
Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami
ระบบประเมินและรายงานสึนามิในมหาสมุทร
DAS
Distribution Automation System
ระบบควบคุมการจำหน่ายอัตโนมัติ
DRU
Distribution Regulation Unit
อุปกรณ์ควบคุมการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้า หรือดีอาร์ยู
DSL
Digital Subscriber Line
สายผู้เช่าเชิงดิจิทัล หรือดีเอสแอล
DSP
Digital Signal Processing
การประมวลสัญญาณดิจิทัล หรือดีเอสพี
DSSS
Direct Sequence Spread Spectrum
การแผ่สเปกตรัมแบบไดเร็กซีเควนซ์
DTMF
Dial Tone Multi Frequency (Dual Tone Multi Frequency)
สัญญาณความถี่ต่อเลขหมาย
DTT
Digital Terrestrial Television
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน
E/O Converter
Electrical to Optical Converter
หน่วยแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง
EdNet
Education Network Services
บริการเครือข่ายเพื่อการศึกษา
EMC
Electromagnetic Compatibility
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
EMD
Electromagnetic Disturbance
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
EMI
Electromagnetic Interference
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
FDD
Frequency Division Duplex
การสื่อสารสองทางด้วยการแบ่งความถี่
FDM
Frequency Division Multiplex
การมัลติเพล็กซ์หรือแบ่งใช้เชิงความถี่ หรือ สหสัญญาณแบบแบ่งความถี่
FDMA
Frequency Division Multiple Access
การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งความถี่
FDX
Full Duplex
การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
FEC
Forward Error Correction
การแก้ไขความผิดพลาดแบบล่วงหน้า
FH
Frequency Hopping
(เทคนิค) วิธีการสับเปลี่ยนทางความถี่แบบกระโดด
FHSS
Frequency Hopping Spread Spectrum
การแผ่สปเกตรัมโดยการสับเปลี่ยนทางความถี่แบบกระโดด
FM
Frequency Modulation
การกล้ำหรือผสมสัญญาณทางความถี่ หรือเอฟเอ็ม
FOM
Fiber Optic Modem
โมเด็มผ่านเส้นใยนำแสง
FSK
Frequency Shift Keying
การกล้ำหรือผสมสัญญาณเชิงเลขทางความถี่
FTTH
Fiber To The Home
ระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
GEO
Geostationary Earth Orbit
วงโคจร (ดาวเทียม) ค้างฟ้า
GINet
Government Information Network
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
GIS
Geographic Information System
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
GLONASS
Global Orbiting Navigation Satellite System
ระบบดาวเทียมสำรวจโกลนาส
GMDSS
Global Maritime Distress andSafety System
ระบบการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเลโลก
GMSK
Gaussian Minimum Shift Keying
การกล้ำหรือผสมสัญญาณเชิงเลขแบบจีเอ็มเอสเค
GPR
Ground Penetration Radar
เรดาห์ชนิดทะลุผ่านพื้นดิน
GPRS
General Packet Radio Service
ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย
GPS
Global Positioning System
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส
GSM
Global System for Mobile communications
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
GTS
Global Telecommunications System
ระบบโทรคมนาคมร่วมทุกภูมิภาคของโลก
HDTV
High Definition Television
โทรทัศน์ความชัดสูง หรือเอชดีทีวี
HDX
Half Duplex
การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา หรือ สลับกันเป็นผู้ส่งหรือผู้รับ
HF
High Frequency
แถบความถี่สูง
HFC
Hybrid Fiber/Coax
ระบบเส้นใยนำแสงผสมเชื่อมกับสายแกนร่วม
ICI
nter-Carrier Interfaces
ส่วนต่อประสานระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม
IDN
Integrated Digital Network
โครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
IIG
International Internet Gateway
เกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
IM
Intensity Modulation
การกล้ำหรือผสมสัญญาณด้วยความเข้ม (แสง)
IMP
Interface Message Processor
หน่วยประมวลผลข่าวสารส่วนต่อประสาน
IMS
IP Multimedia Subsystem
ระบบย่อยสื่อประสมไอพี
IN
Intelligent Network
เครือข่ายอัจฉริยะ
INS
Information Network System
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
IPTO
Information ProcessingTechniques Office
สำนักงานเทคนิคการประมวลข้อมูล
IPTV
Internet Protocol Television
โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ ไอพีทีวี
ISDN
Integrated Services Digital Network
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
ISI
Inter-Symbol Interference
การแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์หรือการรบกวนแบบไอเอสไอ
ISM band
Industrial Sciences Medicine band
แถบความถี่สาธารณะสำหรับอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
ISP
Internet Service Provider
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ITS
Intelligence Transport System
ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
ITSC
International Telephone Switching Center
ศูนย์สลับสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
LAN
Local Area Network
เครือข่ายสื่อสารเฉพาะที่ หรือแลน
LED
Light-Emitting Diodes
ไดโอดเปล่งแสง หรือแอลอีดี
LEO
Low Earth Orbit
วงโคจร (ดาวเทียม) ระดับต่ำ
LF
Low Frequency
แถบความถี่ต่ำ
LNA
Low-noise amplifier
หน่วยขยายสัญญาญแบบสัญญาณรบกวนต่ำ
LW
Long Wave
ความถี่วิทยุคลื่นยาว
MAC
Multiple Access Control
การควบคุมการเข้าถึงหลายทาง
MEO
Medium Earth Orbit
วงโคจร (ดาวเทียม) ระดับกลาง
MF
Medium Frequency
แถบความถี่ปานกลาง
MIMO
Multiple-Input Multiple-Output
(ระบบ) หลายสายอากาศส่งและหลายสายอากาศรั
MMS
Multimedia Messaging Service
บริการสารสื่อประสม
Modem
Modulator-Demodulator
อุปกรณ์รับส่งข้อมูล ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ หรือโมเด็ม
MOINet
Ministry of Interior Network
เครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
MS
Mobile Station
สถานีสื่อสารเคลื่อนที่
MSK
Minimum Shift Keying
การกล้ำหรือผสมสัญญาณเชิงเลขแบบเอ็มเอสเค
MTN
Mobile Radio Telephone Network
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
MTX
Mobile Telephone Exchange
ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่
NGN
Next-Generation Network
โครงข่ายสื่อสารยุคหน้า
NIR
Near-Infrared
แถบความยาวคลื่น เสปคตรัมระดับอินฟาเรดใกล้
N-ISDN
Narrowband ISDN
ไอเอสดีเอ็นแถบความถี่แคบ
NIX
National Internet Exchange
ชุมสายอินเทอร์เน็ตระดับประเทศ
NT
Network Terminations
อุปกรณ์เครือข่ายปลายทาง
O/E Converter
Optical to Electrical Converter
หน่วยแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
การสหสัญญาณแบบแบ่งความถี่ตั้งฉาก การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ตั้งฉาก หรือโอเอฟดีเอ็ม
OSI
Open System Interconnection
การเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด
PAN
Personal Area Network
เครือข่ายสื่อสารระดับส่วนบุคคล
PCM
Pulse Code Modulation
การกล้ำรหัสพัลส์ หรือการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
PCN
Personal Communication Network
เครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล หรือพีซีเอ็น
PDH
Plesiochronous Digital Hierarchy
ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบเกือบประสานเวลา
PLC
Power Line Communications
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
POTS
Plain Old Telephone System
บริการโทรศัพท์แบบพื้นฐาน
PSTN
Public Switched Telephone Network
โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ
QoS
Quality of Service
คุณภาพการให้บริการ
RF
Radio Frequency
ความถี่วิทยุ หรืออาร์เอฟ
RFID
Radio Frequency Identification
ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ระบบระบุลักษณะคลื่นความถี่วิทยุ หรืออาร์เอฟไอดี
RRM
Radio Resource Management
การบริหารจัดการทรัพยากรคลื่นวิทยุ
RTTY
Radio Teletypewriter
เครื่องโทรพิมพ์วิทยุ
RTU
Remote Terminal Unit
หน่วยควบคุมปลายทางหรือจากระยะไกล หรืออาร์ทียู
Rx
Receiver
ภาครับ
SA
Service Area
พื้นที่ให้บริการ
SART
Search and Rescue Radar Transponder
เครื่องรับส่งสัญญาณตอบสัญญาณเรดาร์
SCADA
Supervisory Control and Data Acquisition
ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา
SMS
Short Message Service
บริการสารสั้น หรือเอสเอ็มเอส
SNR
Signal-to-Noise Ratio
อัตราส่วนกำลังสัญญาณต่อสัญ-ญาณรบกวน
SONET
Synchronous Optical Network
โครงข่ายเชิงแสงแบบประสานเวลาหรือโซเน็ต
SPOT
Le Systeme Probatoire d’ Observstion de la Terre
ดาวเทียมสปอต
SSAS
Ship Security Alert System
ระบบแจ้งเตือนภัยสำหรับการเดินเรือ
STM
Synchronous Transmission Mode
ภาวะถ่ายโอนแบบประสานเวลา
STP
Shielded Twisted Pair
สายตีเกลียวคู่แบบป้องกันสัญญารบกวน
SW
Short Wave
ความถี่วิทยุคลื่นสั้น
TA
Traffic Area
พื้นที่การใช้งาน
TA
Terminal Adapter
อุปกรณ์ปรับสัญญาณปลายทาง
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
เกณฑ์วิธีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือทีซีพี/ไอพี
TDD
Time Division Duplex
การสื่อสารสองทางด้วยการแบ่งเวลา
TDM
Time Division Multiplex
การมัลติเพล็กซ์หรือแบ่งใช้เชิงเวลา
TDMA
Time Division Multiple Access
การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลาหรือทีดีเอ็มเอ
TE
Terminal Equipment
อุปกรณ์ปลายทาง
Thai SARN
The Thai Social/Scientific Academic and Research Network
เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยหรือไทยสาร
THEOS
Thailand Earth Observation Satellite
ดาวเทียมธีออส
TMSAT
Thai Micro-Satellite
ดาวเทียมไทพัฒ
TT&C
Telemetry Tracking and Command Subsystem
ระบบย่อยโทรมาตร ค้นหาและติดตามและการสั่งงาน
TTC
Telemetry and Telecommand System
ระบบโทรมาตร และการสั่งงานระยะไกล
Tx
Transmitter
ภาคส่ง
UBR
Unspecified bit rate
อัตราบิตไม่ระบุ
UHF
Ultra High Frequency
แถบความถี่สูงยิ่ง
UNI
User Network Interface
ตัวต่อประสานผู้ใช้กับเครือข่าย
USB
Universal Serial Bus
บัสอนุกรมแบบใช้ร่วม
UTP
Unshield Twisted-Pair
สายตีเกลียวคู่แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน
VBR-rt
Variable bit rate-real time
อัตราการส่งข้อมูลปรับเปลี่ยนได้แบบเวลาจริง
VHF
Very High Frequency
แถบความถี่สูงมาก
VoIP
Voice over IP
การส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือวอยซ์โอเวอร์ไอพี
VPDN
Virtual Private Dial Network
เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือนแบบการเรียกเลขหมาย
VPI
Virtual Path Identifier
ตัวระบุเส้นทางเสมือน
VPN
Virtual Private Network
เครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
WAN
Wide Area Network
เครือข่ายสื่อสารระดับกว้าง
WAP
WiFi Access Point
จุดเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
Wi-Fi
Wireless Fidelity
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
WLAN
Wireless Local Area Network
เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลนไร้สาย

 

 
 

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Bookโปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)

 

  


รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us