หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด | แบบสอบถาม  
TTE  
 Home  > ภาคผนวก (Appendix)
  ภาคผนวก ก. 

ภาคผนวก ก
ชื่อย่อหน่วยงานสำคัญ (Organization)


ภาคผนวก ก: ชื่อย่อหน่วยงานสำคัญ (Organization)

ชื่อย่อ
หน่วยงาน
AIEE
American Institute of Electrical Engineers
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
CNES
Centre National d’Etudes Spatiales
องค์การอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส
CCSDS
Consultative Committee for Space Data Systems
คณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับระบบข้อมูลอวกาศ
ECTI
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and
Information Technology Association
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ หรืออีซีทีไอ
EIA
Electronic Industries Alliance
กลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
EMSC
European Mediterranean Seismological Center
ศูนย์เตือนภัยแผ่นดินไหวแห่งสหภาพยุโรปและทะเลเมดิเตอเรเนียน
ESA
European Space Agency
สำนักงานอวกาศแห่งยุโรป
ETSI
European Telecommunication Standards Institute
สถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมแห่งยุโรป
EUTELSAT
European Telecommunications Satellite Organization
องค์การดาวเทียมโทรคมนาคมแห่งยุโรป หรือยูเทลแซท
GISTDA
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือสทอภ.
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือไอทริเปิลอี
IEEE ComSoc
IEEE Communications Society
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือไอทริเปิลอีคอมซอก
IHO
International Hydrogranization
องค์การอุทกศาสตร์สากล
IMO
International Maritime Organization
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
IMSO
International Mobile Satellite Organization
องค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ
INMARSAT
International Maritime Satellite Organisation
องค์การดาวเทียมทางทะเลระหว่างประเทศ หรืออินมาแซท
INTELSAT
International Telecommunication Satellite Organization
องค์การดาวเทียมโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรืออินเทลแซท
IRE
Institute of Radio Engineers
สถาบันวิศวกรวิทยุ
ISI
Institute for Scientific Information
สถาบันทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลข่าวสาร
ISO
The International Organization for Standardization
องค์การสากลว่าด้วยมาตรฐานระหว่างประเทศ
JMA
Japan Meteorological Agency
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น
NASA
National Aeronautics and Space Administration
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือนาซา
NASDA
National Space Development Agency of Japan
องค์การพัฒนาอวกาศของญี่ปุ่น
NECTEC
National Electronics and Computer Technology Center
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค
NOAA
Nation Oceanic and Atmospheric Administration
องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ
NSTDA
National Science and Technology Development Agency
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช.
NTC
National Telecommunication Commission of Thailand
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกทช.
PTWC
Pacific Tsunami Warning Center
ศูนย์เตือนภัยสึนามิภูมิภาคแปซิฟิค
TIA
Telecommunication Industries Association
สมาคมอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม

 

 
 

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Bookโปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)

 

  


รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us