หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
 Home  > About us >
  เกี่ยวกับโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

 

      บทความที่ดำเนินการเผยแพร่ในสารานุกรมโทรคมนาคมไทยออนไลน์ เป็นบทสารานุกรมที่ผ่านการเรียบเรียงโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จึงให้นิยามหรือคำจำกัดความของเว็บไซต์ที่ดำเนินการเผยแพร่ว่า “สารานุกรมโทรคมนาคมไทย 1.0” ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการจัดทำหนังสือ ดีวีดี และเว็บไซต์ เป็นการนำหลักการที่เรียกว่า “ปั้นให้เกิด” ความหมายของการปั้นให้เกิด คือ การสร้างให้สารานุกรมโทรคมนาคม
ไทยเกิดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นผ่านกระบวนการตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องจากคณะกรรมการและกองบรรณาธิการ
โครงการฯ เมื่อเสร็จสิ้นในส่วนของหลักการปั้นให้เกิดแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อให้สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
สามารถพัฒนาต่อไป จึงมีการจัดทำโครงการต่อเนื่อง ซึ่งมีชื่อโครงการว่า “สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ 2 (ประคองให้โต)” จากเดิมโครงการในระยะแรกใช้หลักการปั้นให้เกิด โครงการในระยะที่สองจึงนำหลักการ “ประคองให้โต” โดยการเปิดเสรีให้ผู้ที่สนใจด้านโทรคมนาคม สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาสารานุกรม ผ่านเว็บไซต์สารานุกรมโทรคมนาคมไทย โดยการเปิดเสรีให้บุคคลทั่วไป สามารถเพิ่มเติมแก้ไขเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที แต่สำหรับสารานุกรมโทรคมนาคมไทย
จะนำไปเพิ่มเติมปรับปรุงต้นฉบับให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงให้นิยามหรือคำจำกัดความของเว็บไซต์ระยะที่สองว่า
“เว็บไซต์สารานุกรมโทรคมนาคมไทย 2.0”

 

 

 
 

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Bookโปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)

 

  


รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us